ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM WYZNACZONYM NA DZIEŃ 17.03.2020 R. – SYCÓW

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 31 marca 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 17 marca 2020 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,9831 ha, składającą się z działek gruntu nr 12/26 o powierzchni 0,5764 ha (grunty orne RIIIa 0,4183 ha; RIIIb 0,1581 ha) oraz nr 12/28 o powierzchni 0,4067 ha (grunty orne RIIIa), położonej w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, Gminie Syców, obręb ewidencyjny 021407_4.0001, Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta.

Ofertę złożyła spółka LOG-TECH Konstrukcje sp. z o.o. sp. komandytowa, adres: ul. Strefowa 1, 56 – 500 Syców.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą
1942/IX/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz LOG-TECH Konstrukcje sp. z o.o. sp. komandytowa, adres: ul. Strefowa 1, 56 – 500 Syców.


treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 0,9831 ha, składająca się z działek gruntu: nr 12/26 o powierzchni 0,5764 ha (grunty orne RIIIa 0,4183 ha; RIIIb 0,1581 ha) oraz nr 12/28 o powierzchni 0,4067 ha (grunty orne RIIIa), położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, Gminie Syców, obręb ewidencyjny 021407_4.0001, Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy,
V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwana dalej „Nieruchomością”.
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 668.508,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiem złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 535 i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 66.850,80 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych i 80/100) i płatne jest do dnia 16.03.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą Nr XLVII/336/2018 Rady Miejskiej w Sycowie z dnia 28 marca 2018 r., ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Rocznik 2018, poz. 1966 z dnia 12 kwietnia 2018 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 8 P – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
7. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej – ul. Kolejowej (droga powiatowa nr 1500D) poprzez działkę drogową nr 12/17, która jest drogą wewnętrzną (ul. Strefowa) stanowiącą własność WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.
8. Nieruchomość nie jest objęta Uproszczonym planem urządzenia lasu zatwierdzonym przez Starostę Oleśnickiego i nie została wydana dla Nieruchomości decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6)
9. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji i nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.).
10. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2018 r., poz. 2268 z późn. zm.).
11. Nieruchomość ma charakter rolny i podlega ochronie z mocy prawa. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości wymaga administracyjnej procedury wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wiąże się z ponoszeniem opłaty z tym związanej.
12. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
13. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 17.03.2020 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10:00 .
15. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
16. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Syców, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65).
17. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie organu zarządzającego WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i jej organu nadzorczego,
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego,
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w ppkt a-c
e) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w ppkt a-c w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
18. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

Partnerzy