ZAPROSZENIE DO UCZESTNICTWA W PRZETARGU PISEMNYM OGRANICZONYM WYZNACZONYM NA DZIEŃ 21.04.2020 R. – BOLESŁAWIEC

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 21 kwietnia 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 21 kwietnia 2020 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 1,0252 ha, składająca się z działek gruntu nr 67/36 o powierzchni 0,9471 ha (grunty orne RIVa) i nr 67/57 o powierzchni 0,0781 ha (grunty orne RIVa), położona w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041704/4, zwana dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta.

Ofertę złożyła spółka METATECH GROUP sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Dębowa 20a, 59-700 Kruszyn.

W dniu 14 maja 2020 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu, Uchwałą 1945/IX/20 z dnia 14 maja 2020 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz METATECH GROUP sp. z o.o. spółka komandytowa, ul. Dębowa 20a, 59-700 Kruszyn.

 


Treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 1,0252 ha, składająca się z działek gruntu nr 67/36 o powierzchni 0,9471 ha (grunty orne RIVa) i nr 67/57 o powierzchni 0,0781 ha (grunty orne RIVa), położona w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041704/4, zwana dalej „Nieruchomością”.
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 635.624,00 zł (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset dwadzieścia cztery zł i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 537 i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 63.562,40 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa zł i 40/100) i płatne jest do dnia 20.04.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Modłowej, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec
nr XV/107/07 z dnia 31 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. Nr 1 poz.5) Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P4: przeznaczenie podstawowe – tereny przemysłu, przeznaczenie uzupełniające – tereny usług.
7. Nieruchomość posiada dostęp do drogi publicznej tj. ul. Tadeusza Kościuszki, działka nr 81, poprzez działki nr 67/58
i nr 67/3, stanowiące własność Gminy Miejskiej Bolesławiec.
8. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
9. Nieruchomość w części znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.). Rada Miasta Bolesławiec nie podjęła uchwały w sprawie wyznaczenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz nie ustaliła prawa pierwokupu na rzecz gminy M. Bolesławiec.
10. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).
11. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
12. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 21.04.2020 r. do godz. 900. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 21.04.2020 r. o godz. 10:00 .
14. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje gminie M. Bolesławiec, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65).
16. W przetargu lub aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie organu zarządzającego WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i jej organu nadzorczego,
b) podmiot gospodarczy prowadzący przetarg oraz członkowie jego władz i organu nadzorczego,
c) osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub aukcji,
d) małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w ppkt a-c
e) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w ppkt a-c w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg lub aukcję.
17. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

Partnerzy