Przetarg – nabycie nieruchomości w gminie Września

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 7 maja 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 7 maja 2020 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1,9119 ha, składającą się z działki gruntu nr 4/8 o powierzchni 1,9119 ha (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa), położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, miejscowość Chocicza Mała, obręb ewidencyjny 303005_5.0306, Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044181/6, zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
ABC Logis sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 50

 

W dniu 27 maja 2020 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą
1947/IX/20 z dnia 27 maja 2020 r. wyraziła zgodę na zbycie na rzecz ABC Logis sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przedmiotowej Nieruchomości.

 


Treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,9119 ha, składająca się z działki gruntu nr 4/8 o powierzchni 1,9119 ha (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa), położona w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, miejscowość Chocicza Mała, obręb ewidencyjny 303005_5.0306, Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044181/6, zwana dalej „Nieruchomością”.
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 1.650.000,00 zł (słownie: jeden milion sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 538 i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 165.000,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 06.05.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem PU – tereny produkcyjno-usługowe.
7. Nieruchomość skomunikowana jest poprzez działkę nr 4/9 i działki drogowe 6/1 i 6/2, a następnie drogę nr 411692 P z drogą wojewódzką nr 432. Nieruchomość posiada również dostęp do drogi publicznej nr 2931P poprzez działkę 4/9, a następnie działkę drogową nr 6/1.
8. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy
z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
9. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.).
10. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).
11. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
12. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 07.05.2020 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
13. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 07.05.2020 r. o godz. 10:00 .
14. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
15. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje gminie Września, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65).
16. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.;
b) pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
c) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b;
d) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu.
17. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

Partnerzy