Aukcja wyznaczona na 23.06.2020 r. (Nieruchomość w gminie Nysa)

Wyniki:

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 23 czerwca 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 23 czerwca 2020 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 18,2204 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Nysa, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00088628/2,  składającą się z działek gruntu:

– nr 355/15 o powierzchni 10,9140 ha (grunty orne: RIVa i RV; dr), obręb ewidencyjny 160705_5.0004, Goświnowice, arkusz mapy 3,

– nr 355/16 o  powierzchni 4,6521 ha (grunty orne: RIVa i RV; dr), obręb ewidencyjny 160705_5.0004, Goświnowice, arkusz mapy 3,

– nr 464/30 o powierzchni 2,6543 ha (grunty orne: RIIIa, RIIIb, RIVb, RV, RVI; dr), obręb ewidencyjny 160705_5.0018, Radzikowice, arkusz mapy 1,

zwaną dalej „Nieruchomością.

 

Na aukcję zostały złożone dwa zgłoszenia. Do licytacji zakwalifikowano dwóch oferentów.

W licytacji najwyższą cenę zaoferowała spółka Umicore Poland sp. z o.o. adres: Radzikowice 1c , 48-300 Radzikowice.

W dniu 7 lipca 2020 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą 1969/IX/20 z dnia 7 lipca 2020 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz Umicore Poland sp. z o.o. adres: Radzikowice 1c , 48-300 Radzikowice.

***

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” informs, that on June 23th, 2020, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for June 23th, 2020 and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire undeveloped property an undeveloped property with a total area of ​​18,2204 ha, located in the Opolskie Voivodship, Nyski Poviat, Nysa Commune in the Nysa Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd., for which the District Court in Nysa Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. OP1N/00088628/2, consisting of plots:

– No.  355/15  with area of 10,9140 ha (arable lands: RIVa and RV; road), precinct 16075_5.0004, Goświnowice, map sheet 3,

– No.  355/16  with area of 4,6521 ha (arable lands: RIVa and RV; road), precinct 16075_5.0004, Goświnowice, map sheet 3,

– No. 464/30 with area of 2,6543 ha (arable lands: RIIIa, RIIIb, RIVb, RV, RVI; road), precinct 16075_5.0018, Radzikowice, map sheet 1,

hereinafter referred to as the „Real Property”.

 

Two applications were submitted for the auction. Two offerors were qualified for the bidding.

During the bidding the highest price was offered by company Umicore Poland Ltd. address: Radzikowice 1c, 48-300 Radzikowice.

 

On July 7th, 2020, the Supervisory Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd., after considering the request of the Management Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd., on the acceptance of the tender result, by Resolution 1969/IX/ 20 dated on July 7th, 2020, agreed to sell the real property to company Umicore Poland Ltd. address: Radzikowice 1c, 48-300 Radzikowice.

 


Treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w aukcji

 

mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1.       Aukcja ograniczona jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność gospodarczą, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.

2.       W skład mienia objętego aukcją wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 18,2204 ha, położona w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, na terenie WSSE „INVEST-PARK” w Podstrefie Nysa, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00088628/2,  składająca się z działek gruntu:

– nr 355/15 o powierzchni 10,9140 ha (grunty orne: RIVa i RV; dr), obręb ewidencyjny 160705_5.0004, Goświnowice, arkusz mapy 3,

– nr 355/16 o  powierzchni 4,6521 ha (grunty orne: RIVa i RV; dr), obręb ewidencyjny 160705_5.0004, Goświnowice, arkusz mapy 3,

– nr 464/30 o powierzchni 2,6543 ha (grunty orne: RIIIa, RIIIb, RIVb, RV, RVI; dr), obręb ewidencyjny 160705_5.0018, Radzikowice, arkusz mapy 1,

zwana dalej „Nieruchomością”.

3.       Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 8.800.000,00 zł (słownie: osiem milionów osiemset tysięcy złotych i  00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.

4.       Warunkiem udziału w aukcji jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 539 i wpłacenie wadium.

5.       Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 880.000,00 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 22.06.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do zgłoszenia.

6.       Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Nysa w obrębach wsi Radzikowice i Goświnowice dla rejonu przewidzianego do objęcia granicami Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Uchwała
Nr VIII/127/11 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 26 maja 2011 r. – Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 06 lipca 2011r. Nr 72 poz. 918), obowiązującego wraz ze zmianą uchwaloną przez Radę Miejską w Nysie uchwałą Nr L/747/18 z dnia 24 kwietnia 2018r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1527 z dnia 16 maja 2018 r., Nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem 10 P,U (EE) G – tereny obiektów i urządzeń produkcyjnych, przemysłu, składów i magazynów oraz  tereny infrastruktury technicznej elektroenergetycznej – stacje transformatorowe (częściowo w strefie z ograniczeniem zabudowy od gazociągu).

7.       Nieruchomość ma charakter rolny i podlega ochronie z mocy prawa. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości wymaga administracyjnej procedury wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wiąże się z ponoszeniem opłaty z tym związanej.

8.       W dziale III księgi wieczystej nr OP1N/00088628/2 ujawniono 11 wpisów dotyczących ograniczonych praw rzeczowych, przy czym działek składających się na Nieruchomość dotyczą wpisy nr 2, nr 3, nr 4, nr 9 oraz nr 11.

9.       Na działce nr 355/15 znajduje się stanowisko archeologiczne nr 44. Na pozostałych działkach składających się na Nieruchomość nie są zlokalizowane stanowiska archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych ani inne obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa opolskiego.

10.    Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu oraz nie jest objęta decyzją Starosty Nyskiego wydaną na podstawie Inwentaryzacji Stanu Lasów Niestanowiących Własności  Skarbu Państwa opracowaną dla Gminy Nysa na lata 2019 – 2028 (zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 6).

11.    Nieruchomość nie znajduje się w granicach obszaru zdegradowanego i obszarze objętym rewitalizacją, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.).

12.    Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020  r., poz. 310 z późn. zm.).

13.    Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki aukcji można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków aukcji, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

14.    Zgłoszenia pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 23.06.2020 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania zgłoszenia określa Specyfikacja.

15.    Kwalifikacje do aukcji nastąpią w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 23.06.2020 r. o godz. 10:00 .

16.    Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać aukcję, zakończyć aukcję wynikiem negatywnym, zamknąć aukcję bez wyboru zgłoszenia albo unieważnić aukcję. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.    W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje gminie Nysa, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 65) oraz Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Rolnictwa – zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 396). Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie jednego miesiąca od daty zawiadomienia o zawarciu warunkowej umowy sprzedaży Nieruchomości.

18.    W aukcji jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.,

b) pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z
przeprowadzeniem aukcji,

c) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w ppkt a-b,

e) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w ppkt a-b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności aukcji.

19.    Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK”  sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

 

Partnerzy