Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 26.08.2020. – Dzierżoniów

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 26 sierpnia 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 26 sierpnia 2020 r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 3,2056 ha, składającą się z działki gruntu nr 26/1 o powierzchni 3,2056 ha (grunty orne RIIIa, RIIIb), położoną w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, gminie M. Dzierżoniów, miejscowość Dzierżoniów, obręb ewidencyjny 0005, Zachód, w Podstrefie Dzierżoniów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00048792/8, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
LS EV Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie
ul. Strefowa 7, 58-200 Dzierżoniów

 

W dniu 9 września 2020 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą
1990/IX/20 z dnia 9 września 2020 r. wyraziła zgodę na zbycie na rzecz LS EV Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dzierżoniowie przedmiotowej Nieruchomości.

 


Treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym
mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 3,2056 ha, składająca się z działki gruntu nr 26/1 o powierzchni 3,2056 ha (grunty orne RIIIa, RIIIb), położona w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, gminie M. Dzierżoniów, miejscowość Dzierżoniów, obręb ewidencyjny 0005, Zachód, w Podstrefie Dzierżoniów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00048792/8, zwana dalej „Nieruchomością”.
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 540 i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 25.08.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie Zachód w Dzierżoniowie, przy granicy miasta z Nowizną, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa nr XLIV/271/09 z dnia 29 czerwca 2009 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P1 przeznaczonym pod zabudowę przemysłową, składy i magazyny.
7. Nieruchomość skomunikowana jest z drogą publiczną – ul. Brzegową.
8. Nieruchomość nie może być objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani inwentaryzacją stanu lasu, zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 21 ust 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 6 z późn. zm.).
9. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802).
10. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.).
11. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy. Umowa obowiązuje do dnia 30 października 2020 r.
12. Nieruchomość ma charakter rolny i podlega ochronie z mocy prawa. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości wymaga administracyjnej procedury wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wiąże się z ponoszeniem opłaty z tym związanej.
13. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
14. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 26.08.2020 r. do godz. 900. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 26.08.2020 r. o godz. 1000 .
16. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje gminie M. Dzierżoniów, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 65).
18. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.;
b) pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;
c) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b;
d) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu.
19. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

Partnerzy