Przetarg pisemny ograniczony – nieruchomość w gminie Wądroże Wielkie (Budziszów Wielki)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego („Komisja”), wyznaczonego na dzień 16 grudnia 2020 r., mającego na celu wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 7,2347 ha, składającą się z działki gruntu nr 2/9 o powierzchni 7,2347 ha (pastwiska trwałe PsIII), położoną w województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim, gminie Wądroże Wielkie, miejscowości Budziszów Wielki, obręb 0004  Budziszów Wielki, w Podstrefie Wądroże Wielkie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1J/00028894/9.

Z uwagi na fakt, iż warunki określone w zaproszeniu do przetargu pisemnego ograniczonego („Przetarg”) nie zostały spełnione, żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do Przetargu, tj. nie została wykupiona Specyfikacja istotnych warunków przetargu nr 542, nie zostało wpłacone wadium oraz nie wpłynęła oferta pisemna, część niejawna Przetargu nie odbyła się i Uchwałą nr 6668/20 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 21.12.2020 r. Przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.

 


Treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

 

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

1.       Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.

2.       W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 7,2347 ha, składająca się z działki gruntu nr 2/9 o powierzchni 7,2347 ha (pastwiska trwałe PsIII), położona w województwie dolnośląskim, powiecie jaworskim, Gminie Wądroże Wielkie, miejscowości Budziszów Wielki, obręb 0004 Budziszów Wielki, w Podstrefie Wądroże Wielkie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącej własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Jaworze, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LE1J/00028894/9, zwana dalej „Nieruchomością”.

3.       Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 5.400.000,00 zł (słownie: pięć milionów czterysta tysięcy złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.

4.       Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 542 i wpłacenie wadium.

5.       Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 15.12.2020 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6.       Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wądroże Wielkie nr IX/37/03 z dnia 11 czerwca 2003 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P. Zgodnie z § 22 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest to teren przeznaczony do lokalizacji obiektów służących prowadzeniu działalności gospodarczej: usługowej, z wyjątkiem obiektów chronionych, o których mowa w § 8 ust. 15, usługowo-produkcyjnej, naprawczej, a także magazynowej (w tym hurtownie i składy), wytwórczej i przetwórczej (przemysł i rzemiosło produkcyjne).

7.       Nieruchomość skomunikowana jest drogą gminną poprzez bezpośredni dostęp do drogi nr 107379 D relacji Budziszów Wielki – Rąbienice.

8.       Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani inwentaryzacją stanu lasów, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463).

9.       Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802 z późn. zm.).

10.    Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2020  r., poz. 310 z późn. zm.).

11.    Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy. Umowa obowiązuje do dnia 09 czerwca 2025 r.

12.    Nieruchomość ma charakter rolny i podlega ochronie z mocy prawa. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości wymaga administracyjnej procedury wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wiąże się z ponoszeniem opłaty z tym związanej.

13.    Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.

14.    Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 16.12.2020 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.

15.    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 16.12.2020 r. o godz. 10:00 .

16.    Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

17.    Zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 65) w odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Wądroże Wielkie. Prawo pierwokupu może być wykonane w terminie miesiąca od dnia otrzymania przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta zawiadomienia o treści umowy sprzedaży (art. 110 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Prawo pierwokupu przysługuje również Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 396 z późn. zm).

18.    W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:

a)   członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.;

b)  pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu;

c)   małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b;

d)  osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu.

19.    Treść niniejszego ogłoszenia opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK”  sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

 

Wersja PDF – pobierz

Download: PDF version

Partnerzy