Rozstrzygnięcie przetargu wyznaczonego na dzień 18.02.2021 r. (Bolesławiec)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu  18 lutego 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 18 lutego 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,9903 ha, składającej się z działki gruntu o nr 67/61 (grunty orne RV)  o powierzchni 0,9903 ha, położonej w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4,  w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącej własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwanej dalej „Nieruchomością”. Działka 67/61 powstała
z podziału działki nr 67/55. Podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

Na przetarg została złożona jedna oferta.

Ofertę złożyła spółka Odrapak Logistyka spółka z o. o., adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Przemysłowa 9.

W dniu 5 marca 2021 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu, Uchwałą 2048/IX/21 z dnia
5 marca 2021 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz Odrapak Logistyka spółka z o. o., adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Przemysłowa 9.

 

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” informs that on February 18, 2021, were completed works of the commission for a limited written tender, which was scheduled for February 18, 2021 and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an includes an undeveloped property with an area of ​​0,9903 ha, consisting of plot No. 67/61  (arable land RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Bolesławiecki Poviat, Bolesławiec Municipality, registration unit 020101_1 Bolesławiec, precinct 0004, in the Bolesławiec Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Bolesławiec Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. JG1B/00041703/7, hereinafter referred to as the „Real Property. Plot No. 67/61 was created from the division of plot no. 67/55. The division is not disclosed in the land and mortgage register

One offer was submitted for the tender.

The offer was submitted by company Odrapak Logistyka spółka z o. o., address: 59-700 Bolesławiec,
9, Przemysłowa street.

On March, 5 2021 the Supervisory Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, after considering the request of the Management Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, on the acceptance of the tender result, by Resolution 204/IX/21 dated on March 5, 2021, agreed to sell the real property to company Odrapak Logistyka spółka z o. o., address: 59-700 Bolesławiec, 9, Przemysłowa street.

 

TREŚĆ POSTĘPOWANIA

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

 

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,9903 ha, składającą się z działki gruntu o nr 67/61 (grunty orne RV) o powierzchni 0,9903 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwana dalej „Nieruchomością”. Działka 67/61 powstała z podziału działki nr 67/55. Podział nie jest ujawniony w księdze wieczystej.

Pełna treść ogłoszenia w pliku pdf.

Bolesławiec 67 61 Ogłoszenie

Bolesławiec 67 61 Invitation to the tender

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty