Zaproszenie do do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym/An invitation to a limited written tender

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 16 marca 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,5999 ha, składającą się z działki gruntu o nr 67/67 (grunty orne RIVa, RV) o powierzchni 0,5999 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta.

Ofertę złożyła spółka Nishinihon Shoko (Poland) sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, lok. II p, 53-333 Wrocław.

W dniu 31 marca 2021 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu, Uchwałą 2051/IX/21 z dnia 31 marca 2021 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz Nishinihon Shoko (Poland) sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, lok. II p, 53-333 Wrocław.

 

English version:

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” informs that on March 16th, 2021, were completed works of the commission for a limited written tender, which was scheduled for March 16th, 2021 and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an includes an undeveloped property with an area of ​​0,5999 ha, consisting of plot No. 67/67  (arable land RIVa, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Bolesławiecki Poviat, Bolesławiec Municipality, registration unit 020101_1 Bolesławiec, precinct 0004, in the Bolesławiec Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Bolesławiec Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. JG1B/00041703/7, hereinafter referred to as the „Real Property”.

One offer was submitted for the tender.

The offer was submitted by company Nishinihon Shoko (Poland) sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, lok. II p, 53-333 Wrocław.

On March 31st, 2021 the Supervisory Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, after considering the request of the Management Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, on the acceptance of the tender result, by Resolution 2051/IX/21 dated on March 31st, 2021, agreed to sell the real property to company Nishinihon Shoko (Poland) sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich, nr 2-4, lok. II p, 53-333 Wrocław.

 

***

Treść postępowania:

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 w pliku poniżej.

Przetarg pisemny ograniczony wyznaczony jest na dzień 16.03.2021 r. na godz. 10:00 (Bolesławiec).

1. Bolesławiec Pl

2. Bolesławiec Eng

Partnerzy