Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji, wyznaczonej na dzień 26.03.2021 r./An invitation to an auction, scheduled on 26.03.2021

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji, wyznaczonej na dzień 26.03.2021 r.,  mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 4,0579 ha,

położoną w województwie dolnośląskim, powiecie m. Wałbrzych, Mieście Wałbrzych, w Podstrefie Wałbrzych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , opisaną w załączonym ogłoszeniu.

Wałbrzych Ogłoszenie PL

An invitation to an auction, scheduled on  26.03.2021,  aimed at selecting an entrepreneur who will acquire a undeveloped real property with a total area of ​​4.0579 ha, located in the Dolnośląskie Voivodship, poviat of Wałbrzych, City of Wałbrzych, in the Wałbrzych Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST – PARK”, owned by the WSSE „INVEST-PARK „Ltd., defined in enclosed announcement.

Wałbrzych Aukcja Ogłoszenie GB

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 26 marca 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 26 marca 2021 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 4,0579 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie m. Wałbrzych, Mieście Wałbrzych, w Podstrefie Wałbrzych Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

–  nr 118 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 2,9762 ha, obręb ewidencyjny 026501_1.0010, Poniatów nr 10, arkusz mapy 3, księga wieczysta nr SW1W/00052909/0,

–  nr 119 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,6816 ha, obręb ewidencyjny 026501_1.0010, Poniatów nr 10, arkusz mapy 3, księga wieczysta nr SW1W/00052909/0,

–  nr 47/6 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,0536 ha, obręb ewidencyjny 026501_1.0010, Poniatów nr 10, arkusz mapy 2, księga wieczysta nr SW1W/00052909/0,

–  nr 47/8 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,1791 ha, obręb ewidencyjny 026501_1.0010, Poniatów nr 10, arkusz mapy 2, księga wieczysta nr SW1W/00052909/0,

–  nr 71/10 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,0067 ha, obręb ewidencyjny 026501_1.0010, Poniatów nr 10, arkusz mapy 2, księga wieczysta nr SW1W/00052909/0,

–  nr 72/8 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,1341 ha, obręb ewidencyjny 026501_1.0010, Poniatów nr 10, arkusz mapy 2, księga wieczysta nr SW1W/00052909/0,

–  nr 9/18 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 0,0266 ha, obręb ewidencyjny 026501_1.0009, Poniatów nr 9, arkusz mapy 1, księga wieczysta nr SW1W/00052908/3,

wraz z udziałem w prawie własności w wysokości 7712/10000 w działce nr 122 o powierzchni 0,1688 ha, stanowiącej drogę wewnętrzną, zapewniającą dojazd do działek nr 118, nr 119, nr 120 i nr 121, dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00094387/0, zwaną  dalej „Nieruchomością”.

 

Na aukcję zostało złożone jedno zgłoszenie. Do licytacji zakwalifikowano jednego oferenta.

 

Licytację wygrał jedyny oferent, spółka JOYSONQUIN Automotive Systems Polska sp. z o.o., ul. Stacyjna 16, 58-306 Wałbrzych.

 

W dniu 21 kwietnia 2021 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą 2060/IX/21 z dnia 21 kwietnia 2021 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz JOYSONQUIN Automotive Systems Polska sp. z o.o. ul. Stacyjna 16, 58-306 Wałbrzych.

 

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” informs that on March 26, 2021, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for March 26, 2021and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​4.0579 ha, located in the Dolnośląskie Voivodship, poviat of Wałbrzych, City of Wałbrzych, , in the Wałbrzych Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST – PARK”, owned by the WSSE „INVEST-PARK „Ltd, consisting of plots of land:

– No. 118 (Bp – urbanized areas not built-up or under construction) with an area of ​​2.9762 ha, precinct 026501_1.0010, Poniatów No. 10, sheet map 3, a land and mortgage register No. SW1W / 00052909/0,

No. 119 (Bp – urban areas not built-up or under construction) with an area of ​​0.6816 ha, precinct 026501_1.0010, Poniatów No. 10, sheet map 3, a land and mortgage register No. SW1W / 00052909/0,

No. 47/6 (Bp – urban areas not built-up or under construction) with an area of ​​0.0536 ha, precinct 026501_1.0010, Poniatów No. 10, sheet map 2, a land and mortgage register No. SW1W / 00052909/0,

– No. 47/8 (Bp – urban areas not built-up or under construction) with an area of ​​0.1791 ha, precinct 026501_1.0010, Poniatów No. 10, sheet map 2, a land and mortgage register No. SW1W / 00052909/0,

No. 71/10 (Bp – urban areas not built-up or under construction) with an area of ​​0.0067 ha, precinct 026501_1.0010, Poniatów No. 10, sheet map 2, a land and mortgage register No. SW1W / 00052909/0,

No. 72/8  (Bp – urban areas not built-up or under construction) with an area of ​​0.1341 ha, precinct 026501_1.0010, Poniatów No. 10, sheet map 2, a land and mortgage register No. SW1W / 00052909/0.

No. 9/18  (Bp – urban areas not built-up or under construction) with an area of ​​0.0266 ha, precinct 026501_1.0009, Poniatów No. 9, sheet map 1, a land and mortgage register No. SW1W / 00052908/3,

together with a share in the ownership right in the amount of 7712/10000 in plot No. 122 with an area of ​​0.1688 ha, which is an internal road, providing access to plots No. 118, No. 119, No. 120 and No. 121, for which the District Court in Wałbrzych VII Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. SW1W/00094387/0, hereinafter referred to as the „Real Property„.

 

One application was submitted for the auction. One offeror was qualified for the bidding.

 

The bidding won sole offeror – company JOYSONQUIN Automotive Systems Polska sp. z o.o., ul. Stacyjna 16, 58-306 Wałbrzych.

 

On April 26, 2021, the Supervisory Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, after considering the request of the Management Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, on the acceptance of the tender result, by Resolution 2060/IX/21 dated on April 21, 2021, agreed to sell the real property to company JOYSONQUIN Automotive Systems Polska sp. z o.o., ul. Stacyjna 16, 58-306 Wałbrzych.

 

Partnerzy