Przetarg – Opracowanie dokumentacji projektowej sieci elektroenergetycznej – Skarbimierz Osiedle

ROZSTRZYGNIĘCIE

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że zamyka postępowanie przetargowe bez wyboru oferty, w związku z brakiem ofert.

TREŚĆ POSTĘPOWANIA

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej na budowę sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, w tym złącza kablowego 15 kV oraz linii kablowej 15 kV o łącznej długości ok. 1,7 km, wyprowadzonej z rozdzielni 15 kV w GPZ Skarbimierz, wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji wymaganych Prawem Budowlanym oraz innymi obowiązującymi przepisami, w tym uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1.  SIWP wraz ze wzorem Umowy.
  2. Załącznik nr 1 do SIWP – Wytyczne Projektowe (folder skompresowany ZIP).
  3. Formularze zgłoszeniowe i Oferta (PDF).
  4. Formularze zgłoszeniowe i Oferta (WORD).

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 20.04.2021 r. (do godz. 12:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej:

„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 20.04.2021 r. DO GODZINY 13:00. Oferta na przetarg dotyczący opracowania kompletnej dokumentacji projektowej na budowę sieci elektroenergetycznej w Skarbimierzu, obręb Skarbimierz-Osiedle”.

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji
E-mail:
Tel.: +48 74 664 91 66

 

Partnerzy