Zaproszenie do do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 06.05.2021 r. na godz. 10:00 (Bolesławiec).

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 06.05.2021 r. na godz. 10:00 (Bolesławiec).

Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bolesławiec dla terenu przemysłowego zlokalizowanego w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Modłowej, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Bolesławiec nr XV/107/07 z dnia31 października 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 4 stycznia 2018 r. Nr 1 poz. 5) Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P4: przeznaczenie podstawowe – tereny przemysłu, przeznaczenie uzupełniające – tereny usług.

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 0,5200 ha, składająca się z działki gruntu o nr 67/62 (grunty orne RIVa, RV) o powierzchni 0,5200 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwana dalej „Nieruchomością”.

1. Bolesławiec 67 62 Ogłoszenie

An invitation to a limited written tender scheduled on May 6th, 2021 at 10:00 a.m. (Bolesławiec)

The tender is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the real property production or service activities, allowed by the provisions of the local spatial development plan of Boleslawiec city – industrial area located in the region of Tadeusza Kościuszki and Modłowa Streets, approved by Resolution of City Council in Bolesławiec No. XV/107/07 of October 31th, 2007 announced in Journal of Laws of Dolnoślaskie Voivodship of January 4th, 2018, No. 1, Item 5, the  Real Property is located
in area marked with symbol P4 – primary purpose – industrial areas, complementary purpose – service areas.

The real property covered by the tender includes an undeveloped property with an area of ​​0,5200 ha, consisting of plot No. 67/62  (arable land RIVa, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Bolesławiecki Poviat, Bolesławiec Municipality, registration unit 020101_1 Bolesławiec, precinct 0004, in the Bolesławiec Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”, owned by the WSEZ “INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Bolesławiec Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. JG1B/00041703/7, hereinafter referred to as the “Real Property“.

1. Bolesławiec 67 62 Invitation

Partnerzy