Dostawa, instalacja oraz konfiguracja depozytora kluczy w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy na dostawę, instalację oraz konfigurację depozytora kluczy w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o., informujmy, iż została wybrana oferta złożona przez:
SafeKey s.c. Mateusz Lewczuk, Dawid Olszewski
ul. Francuska 8/1
03-906 Warszawa
NIP 1132887897
Na tym postępowanie zakończono.

TREŚĆ POSTĘPOWANIA

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zwana dalej Zamawiającym, przeprowadzi przetarg pisemny nieograniczony, jednostopniowy, zwany dalej „Przetargiem”, na wybór Wykonawcy w celu realizacji zadania pn.: dostarczenie, instalację, wdrożenie i serwisowanie elektronicznego depozytora kluczy (zwany dalej jako Depozytor) w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.

 

Przetarg przeprowadzony zostanie według niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Przetargu, zwanej dalej SIWP.

1. SIWP
2. Formularz Nr 1
3. Formularz Nr 2
4. Formularz Nr 3
5. Formularz Nr 4
6. Załącznik Nr 1 Do SIWP Oferta
7. Załącznik Nr 2 Do SIWP Klauzula Informacyjna RODO
8. Formularz Nr 1
9. Formularz Nr 2
10. Formularz Nr 3
11. Formularz Nr 4
12. Załącznik Nr 1 Do SIWP Oferta

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 13.05.2021 r. do godziny 12:30 na adres Zamawiającego:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
do Sekretariatu – I piętro.

W Specyfikacji istotnych warunków przetargu na dostawę, instalację oraz konfigurację depozytora kluczy w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. (zwanej dalej Specyfikacją) wprowadza się następujące zmiany:

Punkt 1.3. cc) – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w Specyfikacji otrzymuje brzmienie:
cc) „Ze względu na warunki panujące na miejscu inwestycji i docelowe miejsce montażu depozytora Zamawiający wymaga aby wymiar obudowy posiadał wymiary nie przekraczające: (sz/w/gł) 120cm x 110cm x 20cm z tolerancją +- 2 centymetry maksymalnie.”

załącznik:

Partnerzy