Przetarg na Budowę systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) – zakres dla kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych) wraz z wykonaniem zjazdu z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obręb Nr 1 -Gospodarstwo.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego nieograniczonego dwustopniowego na wykonanie zadania pn.:

„Budowa systemu odwodnienia dla zakresu kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych), związanego z systemem odwodnienia terenu o pow. ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) oraz wykona zjazd z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obręb Nr 1 -Gospodarstwo”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”, informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo:

 

Przedsiębiorstwo budowlano melioracyjne TOLOS Piotr Walczak i Wspólnicy sp. k.
(ul. Kleszczowska 28 ; Żory 44-240)

 

Wyżej wymieniony oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 6884/20 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 05.07.2021 r.

Poniżej w załączeniu przedstawiamy zestawienie złożonych Ofert po II Etapie (Negocjacje):

  1. Zestawienie ofert

 

Informujemy, że Komisja Przetargowa powołana w celu wyłonienia Podmiotu, który zrealizuje zadanie pn. „Budowa systemu odwodnienia dla zakresu kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych), związanego z systemem odwodnienia terenu o pow. ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) oraz wykona zjazd z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obręb Nr 1 -Gospodarstwo”, zakwalifikowała i zaprosiła do ETAPU II – NEGOCJACJE oferty następujących firm:

1) Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych „EKO-WOD” sp. z o.o. (ul. Towarowa 12-14 ; 58-100 Świdnica).

 

2) Przedsiębiorstwo budowlano melioracyjne TOLOS Piotr Walczak i Wspólnicy sp. k. (ul. Kleszczowska 28 ; Żory 44-240)

 

Kolejność Oferentów do negocjacji zostanie ustalona w trybie losowania. Terminy poszczególnych spotkań zostaną ustalone telefonicznie oraz e-mail-owo.

TREŚĆ POSTĘPOWANIA

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych (tel. 74-664-91-64), zwana dalej Zamawiającym, przeprowadzi przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy (ETAP I – OCENA OFERT, ETAP II – NEGOCJACJE)

zwany dalej „Przetargiem”, na wybór podmiotu, który zrealizuję inwestycję dotyczącą wykonania systemu odwodnienia dla zakresu kolektora B (z wyłączeniem zakresu dotyczącego budowy kolektora A oraz zbiorników retencyjnych), związanego z systemem odwodnienia terenu o pow. ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” w Jaworze (DSAG S3-JAWOR) oraz wykona zjazd z drogi gminnej ul. G. Daimlera na teren dz. nr 4/39 Obręb Nr 1 -Gospodarstwo, zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Przetargu (zwanej dalej
jako SIWP).

 

  1. SIWP
  2. Oferta + Formularze + Oświadczenia (PDF)
  3. Oferta + Formularze + Oświadczenia (WORD)
  4. Załącznik nr 1 – Dokumentacja techniczna i wykonawcza (ZIP)

 

 Termin składania ofert:

 

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i dodatkowo opisanej w sposób następujący:

 

„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 10.06.2021 r. DO GODZINY 11:00. Oferta na przetarg dotycząca budowy systemu odwodnienia terenu o pow. 265 ha w Jaworze – Kolektor B oraz wykonanie zjazdu z drogi gminnej”

 

do dnia 10.06.2021 r. do godziny 10:30 na adres Zamawiającego:

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna

„INVEST-PARK” sp. z o.o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

do Sekretariatu – I piętro.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

1. Pytania I Odpowiedzi

 

Partnerzy