Oświadczenie Prezesa Zarządu Artura Siennickiego

Drodzy Państwo,

z dużym zaangażowaniem podjąłem się zarządzania Spółką WSSE „INVEST-PARK”. Od pierwszego dnia pracy podszedłem do niej z wielkim profesjonalizmem.

Przez ostatnie miesiące pracy udowodniliśmy, że zarządzamy terenami o ogromnym potencjale inwestycyjnym i możemy zachęcić do realizowania inwestycji największe globalne firmy. W kontekście odbudowy kraju po pandemii niezwykle istotne są nowe inwestycje, które z jednej strony tworzą nowe miejsca pracy, z drugiej strony przyczyniają się do rozwoju całego regionu.

Rozwój WSSE „INVEST-PARK” z wykorzystaniem innowacyjnych technologii to jeden z priorytetów Zarządu. Razem z  zespołem tworzymy jak najlepsze warunki zarówno dla rozwoju rodzimych firm, jak również kapitału zagranicznego. Cieszy nas, że kolejni inwestorzy doceniają te możliwości i decydują się na inwestycje. Nieustannie stawiamy na tworzenie dobrych miejsc pracy, czyli takich, które pozwolą mieszkańcom w pełni wykorzystać ich potencjał i umiejętności, a także będą atrakcyjne finansowo.

Po niemal roku zarządzania Spółką rozwinąłem kilka nowych projektów i dzięki wytężonej pracy wielu pracowników Spółka osiągnęła w tym roku najlepsze wyniki ze wszystkich stref w Polsce pod względem zadeklarowanych nakładów inwestycyjnych i utworzonych nowych miejsc pracy. Przez ostatnie 12 miesięcy m.in. wprowadzono tajemnicę przedsiębiorstwa i nową procedurę sponsoringu, wdrażamy elektroniczny obieg dokumentów i wystawiamy elektroniczne faktury. Stworzona została Akademia Lidera oraz Centrum Szkoleniowe Przemysłu 4.0, które będzie przemysłowym sercem Wałbrzycha. Centrum zostanie wyposażone w modelową linię produkcyjną odpowiadającą standardom przemysłu 4.0 oraz w technologię wirtualnej rzeczywistości. Spółka kontynuuje budowę 7 hal produkcyjnych, największej inwestycji Spółki od czasu jej powstania. Zarząd przygotował nowy schemat organizacyjny WSSE „INVEST-PARK”, zgodnie z procesami, które przebiegają w Spółce. Cykl konferencji ,,Strefa w każdej gminie – Inwestor w każdej gminie” ożywił współpracę samorządów ze Strefą. Jeszcze w maju, tylko 46% gmin z terenu WSSE „INVEST-PARK” posiadało podpisane porozumienia ze Strefą o współpracy, a dzisiaj jest to poziom 90%.

Jako osoba pełniąca tak odpowiedzialne stanowisko w Spółce, która przy sprawnym zarządzaniu posiada olbrzymi wpływ na rozwój gospodarczy regionu liczyłem się z tym, że stanowisko, które objąłem będzie obiektem zainteresowań oraz krytyki. Pełniąc funkcję prezesa  WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. skupiłem się głównie na działalności biznesowej firmy, budując jednocześnie pozytywny wizerunek Spółki, między innymi działaniami CSR’owymi. Zarząd, którym kieruje zmieniał się dynamicznie w ostatnich 12 miesiącach z powodu odwołania dwóch Wiceprezesów, ale zawsze byliśmy otwarci na rozmowy ze wszystkimi osobami, instytucjami i firmami, dla których ważny jest rozwój gospodarczy regionu. Tym samym oświadczam, że informacja, która pojawiła się w mediach od parlamentarzystów mówiąca o tym, że rzekomo nie zostali wpuszczeni na teren Spółki  jest informacją nieprawdziwą.

 

Obecnie zostały naruszone moje dobra osobiste i nie mogę pozwolić, aby zdarzenie to było wykorzystywane przez środowiska polityczne i medialne do ich partykularnych celów, a ataki na mnie i manipulacje stały się nieczystą, bezkompromisową walką. Działania wymierzone w moją osobę dotykają nie tylko mnie osobiście. Informacje te wpływają na wizerunek Spółki, komfort pracy załogi, a także uderzają w najbliższe mi osoby. Zamieszanie medialne jest niewątpliwie próbą przykrycia najlepszych od 7 lat wyników, które osiągnęła w tym roku Spółka, a także próbą zahamowania zmian organizacyjnych, które rozpoczął wprowadzać Zarząd.

Po ujawnionych w mediach na początku tego roku nagraniach pracowników, które zostały zarejestrowane jeszcze przed objęciem przeze mnie funkcji Prezesa, aby uniknąć sytuacji konfliktowych, tak w relacji przełożony-pracownik, jak również w relacji pracownik-pracownik, koniecznym było wprowadzenie stosownych narzędzi, w konsekwencji czego Zarząd uchwalił w Spółce Kodeks Etyki. Jego nadrzędnym celem jest budowanie postaw etycznych, wspieranie działań sprzyjających budowaniu pozytywnych relacji w zespole i wzajemnego zaufania, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom, a także dbanie o dobre imię Spółki. Dodatkowo, na początku roku, została powołana w Spółce Komisja ds. Etyki, której członkami zostali pracownicy. Zupełnie anonimowo pracownicy mogą zgłaszać wszystkie nieprawidłowości oraz uwagi i sugestie co do wszelkich zdarzeń mających miejsce w Spółce. Jak łatwo się domyślić, nie ma menedżerów uniwersalnych, czyli takich, którzy zainspirują wszystkich. Sytuacja, w której od kilku tygodni narusza się moje dobre imię,  jest  poniżej wszelkich standardów biznesowych i nie będzie przeze mnie akceptowana, stąd moja zdecydowana reakcja.

Z uwagi na fakt, że obecny skład z Zarządu jest niekompletny i moja natychmiastowa rezygnacja spowodowałaby pozostawienie w składzie Zarządu tylko jednego członka, co z pewnością wpłynęłoby negatywnie na ciągłość funkcjonowania przedsiębiorstwa, podjąłem decyzję o złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 20 września 2021 roku. Czuję się zobowiązany dochować należytej staranności i nadal dbać o dobro Spółki dając Radzie Nadzorczej 5-tygodniowy okres na uzupełnienie składu Zarządu. Informuję także, że w wyniku mojej rezygnacji nie będzie mi przysługiwała odprawa i na ten czas Zarząd udzieli upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wyznaczonej osobie.

Liczę na to, że mój następca będzie z pełnym zaangażowaniem i aktywnością pracował na rzecz rozwoju Spółki i całego regionu. Praca na rzecz WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. i regionu była dla mnie pewnego rodzaju nobilitacją. Cieszą mnie szczególnie wyniki, które osiąga Spółka, ponieważ są odzwierciedleniem skutecznej realizacji strategicznych i operacyjnych celów firmy.

 

Z wyrazami szacunku,

Artur Siennicki

Prezes Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.

Partnerzy