Zaprasza do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym – działka nr 52/31 AM1, Gmina Bierutów

 

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”  działając na zlecenie Miasta i Gminy Bierutów, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.), informuje że w dniu 10 stycznia 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw II przetargu ustnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 10 stycznia 2022 r., mającego na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się z działki             nr 52/31 AM1 o powierzchni 2,5 ha (grunty orne: RVI – 2,5 ha), położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Bierutów, obręb Kijowice, jednostka ewidencyjna 021402_5 Bierutów – obszar wiejski, obręb ewidencyjny nr 0004 Kijowice, będąca własnością Miasta i Gminy Bierutów, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00111664/7, zwana dalej „Nieruchomością”,

W terminie do dnia 04.01.2022 r. wadium w wysokości 80.000,00 zł nie zostało wpłacone.

Na przetarg w dniu 10.01.2022 r. na godz. 1000 nie stawił się jakikolwiek oferent.

Komisja stwierdziła negatywny wynik drugiego przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwałą nr 7087/22 z dnia 12 stycznia 2022 r. Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. uznał, że drugi przetarg ustny nieograniczony został zakończony wynikiem negatywnym.

 

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

 

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”  działając na zlecenie Miasta i Gminy Bierutów, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

 

zaprasza do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 

mającym na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 1 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

 1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 52/31 AM1 o powierzchni 2,5 ha (grunty orne: RVI – 2,5 ha), położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Bierutów, obręb Kijowice, jednostka ewidencyjna 021402_5 Bierutów – obszar wiejski, obręb ewidencyjny nr 021402_5.0004 Kijowice, będąca własnością Miasta i Gminy Bierutów, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00111664/7, zwana dalej „Nieruchomością”,
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla obrębu wsi Kijowice przyjętego przez Radę Miejską w Bierutowie w dniu 11 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXVIII/256/12, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 8 kwietna 2013 r. poz. 2364, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P/U2 – przemysł, produkcja, usługi – tereny aktywności gospodarczej. Na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej ustala się realizację obiektów: produkcyjnych, usługowych, w tym przemysłowych, magazynowo – składowych, administracyjnych i socjalnych, a także obiektów infrastruktury technicznej i towarzyszących w zakresie: komunikacji wewnętrznej, place składowe i manewrowe, drogi wewnętrzne i parkingi oraz ogrodzeń.
 3. Zgodnie z zaświadczeniem nr 1222/2021 z dnia 09 września 2021r. wydanym przez Starostę Oleśnickiego działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie została wydana dla przedmiotowej działki decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2021r., poz. 1275).
 4. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Bierutowie z dnia. 06/10/2021 r. nie została wszczęta procedura w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) dla działki nr 52/31 obręb Kijowice.
 5. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 , poz. 624).
 6. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 791.842,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny. Cena wywoławcza brutto: 973.966,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć zł i 00/100 ).Podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 23%.
 7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów zachęca do składania ofert biorących pod uwagę utworzenie nowych miejsc pracy w Gminie Bierutów.
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w pieniądzu wynosi 80.000,00(słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł i 00/100) i płatne jest do dnia 04.01.2022 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. W opisie wpłaty należy wskazać „wadium-działka nr 52/31”. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) pod nr telefonu: 74 664 91 54 lub adresem e-mail: doi@invest-park.com.pl . Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu.
 11. Termin pierwszego przetargu: 29.07.2021r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 12. Przetarg odbędzie się w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w dniu 10.01.2022 r. o godz. 1000.
 13. Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

− osoby fizyczne  – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

− reprezentanci osób prawnych oraz innych jednostek – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z   właściwego rejestru lub inny właściwy dokument, wskazujący umocowanie do reprezentowania;

− pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania w przetargu  oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne; w przypadku osoby prawnych i innych jednostek – aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny stosowny dokument, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentacji.− oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń,

– osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim
i posiadające ustrój wspólności majątkowej – do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego małżonka należy przedłożyć (w oryginale) oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające  nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą –  wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę wpływu środków na rachunku Miasta i Gminy Bierutów, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Bierutów nr 61 9584 1018 2002 0200 4053 0002. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 3. Szczegółowe informacje dotyczące kształtu nieruchomości oraz położenia nieruchomości znajdują się na stronie:

https://gis.invest-park.com.pl/?fbclid=IwAR3nJlGY6LwTqYMJQs7rnCL0RsXIOPznFlbRSkQwGzWSOB_zg3dWmGMUaIY#investment-areas/details/1233/map=18/1949398.3/6645335.69/0

Działka zlokalizowana jest przy drodze lokalnej o nawierzchni asfaltowej do wsi Zawidowice, w pobliżu skrzyżowania z ruchliwą drogą wojewódzką nr 451 Oleśnica – Kluczbork, o nawierzchni asfaltowej, ok. 2,5 km od centrum miasta Bierutów. W pobliżu działki uzbrojenie częściowe: wodociąg, energia elektryczna. W okolicy znajdują się użytki rolne, farma fotowoltaiczna, las. Działka niezabudowana, użytkowanie rolnicze. Nad działką (w jej rogu) przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia z trójnośnym słupem żelbetonowym.

 1. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w taki stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 2. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na:
 3. a) stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające;
 4. b) na stronie internetowej Miasta i Gminy Bierutów https://www.bierutow.pl/asp/
 5. c) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) https://bierutow.biuletyn.net/ ;
 6. d) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miasta i Gminy Bierutów.
 7. e) w Monitorze Urzędowym.

 

Mapa z lokalizacją nieruchomości.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Partnerzy