Zaprasza do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym – działka nr 52/31 AM1, Gmina Bierutów

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

 

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”  działając na zlecenie Miasta i Gminy Bierutów, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.)

 

zaprasza do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 

mającym na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 1 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

 1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość gruntowa niezabudowana składająca się z działki nr 52/31 AM1 o powierzchni 2,5 ha (grunty orne: RVI – 2,5 ha), położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Bierutów, obręb Kijowice, jednostka ewidencyjna 021402_5 Bierutów – obszar wiejski, obręb ewidencyjny nr 021402_5.0004 Kijowice, będąca własnością Miasta i Gminy Bierutów, dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00111664/7, zwana dalej „Nieruchomością”,
 2. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Bierutów dla obrębu wsi Kijowice przyjętego przez Radę Miejską w Bierutowie w dniu 11 grudnia 2012 r. uchwałą nr XXVIII/256/12, opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Doln. z dnia 8 kwietna 2013 r. poz. 2364, nieruchomość położona jest na obszarze oznaczonym symbolem P/U2 – przemysł, produkcja, usługi – tereny aktywności gospodarczej. Na terenach zabudowy produkcyjno-usługowej ustala się realizację obiektów: produkcyjnych, usługowych, w tym przemysłowych, magazynowo – składowych, administracyjnych i socjalnych, a także obiektów infrastruktury technicznej i towarzyszących w zakresie: komunikacji wewnętrznej, place składowe i manewrowe, drogi wewnętrzne i parkingi oraz ogrodzeń.
 3. Zgodnie z zaświadczeniem nr 1222/2021 z dnia 09 września 2021r. wydanym przez Starostę Oleśnickiego działka nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu i nie została wydana dla przedmiotowej działki decyzja, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (Dz.U. z 2021r., poz. 1275).
 4. Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Miejskiego w Bierutowie z dnia. 06/10/2021 r. nie została wszczęta procedura w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w ramach Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) dla działki nr 52/31 obręb Kijowice.
 5. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi i płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 , poz. 624).
 6. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 791.842,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset czterdzieści dwa zł i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny. Cena wywoławcza brutto: 973.966,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć zł i 00/100 ).Podana cena jest ceną brutto i zawiera podatek VAT 23%.
 7. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną.
 8. Burmistrz Miasta i Gminy Bierutów zachęca do składania ofert biorących pod uwagę utworzenie nowych miejsc pracy w Gminie Bierutów.
 9. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie wadium. Wadium w pieniądzu wynosi 80.000,00(słownie: osiemdziesiąt tysięcy zł i 00/100) i płatne jest do dnia 04.01.2022 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. W opisie wpłaty należy wskazać „wadium-działka nr 52/31”. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.  Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium będzie zwrócone pozostałym uczestnikom przed upływem trzech dni od daty: zamknięcia, odwołania, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.
 10. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) pod nr telefonu: 74 664 91 54 lub adresem e-mail: . Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu.
 11. Termin pierwszego przetargu: 29.07.2021r. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 12. Przetarg odbędzie się w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w dniu 10.01.2022 r. o godz. 1000.
 13. Oferenci przystępujący do przetargu zobowiązani są przedstawić Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu następujące dokumenty:

− osoby fizyczne  – dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport);

− reprezentanci osób prawnych oraz innych jednostek – dokument potwierdzający tożsamość i aktualny odpis z   właściwego rejestru lub inny właściwy dokument, wskazujący umocowanie do reprezentowania;

− pełnomocnicy – dokument potwierdzający tożsamość i oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa upoważniającego do reprezentowania w przetargu  oraz na składanie wszelkich oświadczeń, jakie w trakcie przetargu okażą się konieczne; w przypadku osoby prawnych i innych jednostek – aktualny odpis z właściwego rejestru lub inny stosowny dokument, wskazujący umocowanie osób, które podpisały pełnomocnictwo do reprezentacji.− oświadczenie oferenta o zapoznaniu się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości i nie wnoszeniu żadnych zastrzeżeń,

– osoby fizyczne (lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą) pozostające w związku małżeńskim
i posiadające ustrój wspólności majątkowej – do udziału w przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego małżonka należy przedłożyć (w oryginale) oświadczenie współmałżonka, o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości, będącej przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. Osoby pozostające w związku małżeńskim, a zamierzające  nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą –  wpis do ewidencji działalności gospodarczej, umowę spółki cywilnej.

 1. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
 2. Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż 2 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej. Za termin potwierdzający dokonanie wpłaty na konto uznaje się datę wpływu środków na rachunku Miasta i Gminy Bierutów, Bank Spółdzielczy w Oleśnicy o/Bierutów nr 61 9584 1018 2002 0200 4053 0002. Termin umowy notarialnej zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Nabywca zobowiązany jest do poniesienia kosztów związanych z nabyciem nieruchomości, tj. opłaty sądowej i notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Gmina może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi,
 3. Szczegółowe informacje dotyczące kształtu nieruchomości oraz położenia nieruchomości znajdują się na stronie:

https://gis.invest-park.com.pl/?fbclid=IwAR3nJlGY6LwTqYMJQs7rnCL0RsXIOPznFlbRSkQwGzWSOB_zg3dWmGMUaIY#investment-areas/details/1233/map=18/1949398.3/6645335.69/0

Działka zlokalizowana jest przy drodze lokalnej o nawierzchni asfaltowej do wsi Zawidowice, w pobliżu skrzyżowania z ruchliwą drogą wojewódzką nr 451 Oleśnica – Kluczbork, o nawierzchni asfaltowej, ok. 2,5 km od centrum miasta Bierutów. W pobliżu działki uzbrojenie częściowe: wodociąg, energia elektryczna. W okolicy znajdują się użytki rolne, farma fotowoltaiczna, las. Działka niezabudowana, użytkowanie rolnicze. Nad działką (w jej rogu) przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia z trójnośnym słupem żelbetonowym.

 1. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w taki stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości co do bezstronności komisji przetargowej.
 2. Treść niniejszego ogłoszenia podlega publikacji na:
 3. a) stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające;
 4. b) na stronie internetowej Miasta i Gminy Bierutów https://www.bierutow.pl/asp/
 5. c) w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) https://bierutow.biuletyn.net/ ;
 6. d) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miasta i Gminy Bierutów.
 7. e) w Monitorze Urzędowym.

 

Mapa z lokalizacją nieruchomości.

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka

Partnerzy