Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemny ograniczonym na zakup nieruchomości położonej w Podstrefie Góra

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 24 listopada 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 24 listopada 2021 r. („Komisja”), mającego na celu wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 1,5006 ha, składającą się z działki gruntu nr 2324/1 (grunty orne RIVb, RV), położoną w  województwie dolnośląskim, powiecie górowskim, Gminie Góra, jednostka ewidencyjna 020401_4 MIASTO GÓRA, obręb ewidencyjny 0001 GÓRA, w miejscowości Góra, w Podstrefie Góra Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr LE1G/00096404/2.

Z uwagi na fakt, iż warunki określone w zaproszeniu do przetargu nie zostały spełnione, żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do przetargu, część niejawna przetargu nie odbyła się i Uchwałą nr 7040/21 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 3 grudnia 2021 r. przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.


WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu

58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16

tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

 

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie  poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

 

1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność gospodarczą, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.

2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 1,5006 ha, składająca się z działki gruntu nr 2324/1 (grunty orne RIVb, RV), położona w województwie dolnośląskim, powiecie górowskim, Gminie Góra, jednostka ewidencyjna 020401_4 MIASTO GÓRA, obręb ewidencyjny 0001 GÓRA, w miejscowości Góra, w Podstrefie Góra Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Głogowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi KW nr LE1G/00096404/2, zwana dalej „Nieruchomością”.

3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 950.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.

4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji Nr 549 i wpłacenie wadium.

5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 95.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 23.11.2021 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.

6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Góra, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej Góry nr L/426/18 z dnia 21 czerwca 2018 r. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolami C16AG i C17AG oraz symbolem c10KDd, oznaczającymi: C16AG i C17AG – podstawowe: tereny aktywności gospodarczej; c10KDd – podstawowe: tereny dróg publicznych.

7. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Poznańskiej.

8. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 37a ust. 1 pkt 3 oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm.).

9. Nieruchomość nie znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją, oraz nie znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.).

10. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).

11. Nieruchomość ma charakter rolny i podlega ochronie z mocy prawa. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości wymaga administracyjnej procedury wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wiąże się z ponoszeniem opłaty z tego tytułu.Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów, działka gruntu nr 2324/1 posiada następujący opis dotyczący użytków: grunty orne RIVb – 1,4906 ha, grunty orne RV – 0,0100 ha. Lokalizacja inwestycji na gruntach użytków rolnych może wymagać uzyskania zgody na wyłączenie z produkcji rolniczej, w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326).

12. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 – 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w specyfikacji.

13. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 23.11.2021 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja Nr 549.

14. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 24.11.2021 r. o godz. 1000.

15. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

16. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Góra, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.).

17. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.;
b) pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu;
c) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b;
d) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu.

18. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Ogłoszenia-Przetargi/Zamówienia.

 

1. Góra Ogłoszenie Prasowe Ang

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty