Przetarg pisemny ograniczonym na zakup nieruchomości położonej w Podstrefie Dzierżoniów.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 30 listopada 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 30 listopada 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,4232 ha, składającą się z działek gruntu: nr 35/4 (łąki trwałe ŁIII) o powierzchni 0,7454 ha, nr 38/2 (grunty pod rowami W) o powierzchni 0,0517 ha, nr 39/4 (łąki trwałe ŁIII, ŁIV) o powierzchni 1,6261 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie M. Dzierżoniów, jednostka ewidencyjna 020202_1, Dzierżoniów, obręb ewidencyjny 0005, ZACHÓD, w miejscowości Dzierżoniów, w Podstrefie Dzierżoniów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00048793/5, zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Operator ARP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa

 

 

W dniu 20 grudnia 2021 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą
2138/IX/21 z dnia 20 grudnia 2021 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Operator ARP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przedmiotowej Nieruchomości.

 

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

 1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
 2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 2,4232 ha, składająca się z działek gruntu: nr 35/4 (łąki trwałe ŁIII) o powierzchni 0,7454 ha, nr 38/2 (grunty pod rowami W) o powierzchni 0,0517 ha, nr 39/4 (łąki trwałe ŁIII, ŁIV) o powierzchni 1,6261 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie dzierżoniowskim, Gminie M. Dzierżoniów, jednostka ewidencyjna 020202_1, Dzierżoniów, obręb ewidencyjny 0005, ZACHÓD, w miejscowości Dzierżoniów, w Podstrefie Dzierżoniów Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1D/00048793/5, zwana dalej „Nieruchomością”.
 3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
 4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji Nr 551 i wpłacenie wadium.
 5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 29.11.2021 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
 6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w zachodniej części Dzierżoniowa, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej Dzierżoniowa Nr XLIV/425/06 z dnia 23 października 2006 r. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem P2: tereny zabudowy przemysłowej, składów i magazynów.
 7. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej – ul. Strefowej.
 8. Dział III – Prawa, roszczenia i ograniczenia księgi wieczystej nr SW1D/00048793/5 nie zawiera żadnych wpisów.
 9. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1275).
 10. Nieruchomość nie znajduje się na obszarze rewitalizacji ani w Specjalnej Strefie Rewitalizacji, o których mowa w art. 8 i art. 25 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
 11. Na Nieruchomości nie występują wody stojące w administracji PGW Wody Polskie oraz śródlądowe wody płynące w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.).
 12. Nieruchomość ma charakter rolny i podlega ochronie z mocy prawa. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości wymaga administracyjnej procedury wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wiąże się z ponoszeniem opłaty z tym związanej, w myśl ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1326).
 13. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 800 1500 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12 300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w specyfikacji.
 14. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 29.11.2021 r. do godz. 1500. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja Nr 551.
 15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 30.11.2021 r. o godz. 1000.
 16. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
 17. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie M. Dzierżoniów, zgodnie z art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.).
 18. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
 19. członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.;
 20. pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych
  z przeprowadzeniem przetargu;
 21. małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b;
 22. osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
  to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu.
 23. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: invest-park.com.pl w dziale Ogłoszenia-Przetargi/Zamówienia.

Partnerzy