Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 14.12.2021 r

ROZSTRZYGNIĘCIE 

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 14 grudnia 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 14 grudnia 2021 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowanąo łącznej 3,7452 ha, składająca się z działek gruntu: nr 12/23  (grunty orne RIVa) o powierzchni  1,5216 ha oraz nr 12/15 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa) o powierzchni 2,2236 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Syców, obręb ewidencyjny 0001, Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwaną  dalej „Nieruchomością”.

Na aukcję zostało złożone 1 zgłoszenie. Do licytacji zakwalifikowano 1 oferenta.

Licytację wygrał oferent, spółka ŻERAŃSKI DEVELOPMENT sp. z o.o. 2 sp. k.,  ul. Długa 7, 06-500 Mława.

 

 

W dniu 27 stycznia 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą 2146/IX/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz ŻERAŃSKI DEVELOPMENT sp. z o.o. 2 sp. k.,  ul. Długa 7, 06-500 Mława.

 

 

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” informs that on December 14th, 2021, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for December 14th, 2021 and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an includes an undeveloped property with a total area of 3,7452 ha, consisting of plots:  No. 12/23 (arable land RIVa) of the area 1,5216 ha and No. 12/15 (arable lands RIIIa, RIIIb, RIVa) of the area 2,2236 ha located in the Dolnośląskie Voivodship, Oleśnicki Poviat, Syców Commune, precinct 0001, Syców, sheet map 33, in the Syców Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Oleśnicy Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. WR1E/00093015/0, hereinafter referred to as the „Real Property„.

 

1 application was submitted for the auction. 1 offeror was qualified for the bidding.

The bidding won the offeror – company ŻERAŃSKI DEVELOPMENT sp. z o.o. 2 sp. k.,  ul. Długa 7, 06-500 Mława

 

On January 27th, 2022, the Supervisory Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, after considering the request of the Management Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, on the acceptance of the tender result, by Resolution 2146/IX/22 dated on January 27th, 2022, agreed to sell the real property to company ŻERAŃSKI DEVELOPMENT sp. z o.o. 2 sp. k.,  ul. Długa 7, 06-500 Mława.


Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 14 grudnia 2021 r. na godzinę 10:00, mającej na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 3,7452 ha, składająca się z działek gruntu: nr 12/23  (grunty orne RIVa) o powierzchni 1,5216 ha oraz nr 12/15 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa)  o powierzchni 2,2236 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie oleśnickim, gminie Syców, obręb ewidencyjny 0001, Syców, arkusz mapy 33, w Podstrefie Syców Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1E/00093015/0, zwana dalej „Nieruchomością”.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

EN:

Invitation to an auction scheduled on December 14, 2021 at 10:00 a.m., aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 3,7452 ha, consisting of plots:  No. 12/23 (arable land RIVa) of the area 1,5216 ha and No. 12/15 (arable lands RIIIa, RIIIb, RIVa) of the area 2,2236 ha located in the Dolnośląskie Voivodship, Oleśnicki Poviat, Syców Commune, precinct 0001, Syców, sheet map 33, in the Syców Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Oleśnicy Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. WR1E/00093015/0, hereinafter referred to as the „Real Property”.

Full invitation in enclosure.

1. Syców Ogłoszenie Prasowe Pl

2. Syców Invitation To An Auction

 

Partnerzy