Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 15.02.2022 r.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 15 lutego 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 15 lutego 2022 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni  0,6504 ha, składającą się z działki gruntu nr 67/65 (grunty orne RIVa, RV) położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Na aukcję zostały złożone 2 zgłoszenia. Do licytacji zakwalifikowano 2 oferentów.

 

Licytację wygrał oferent, spółka LOGISTICS PARK BOLESŁAWIEC sp. z o.o.,  ul. Zgorzelecka 46, 59-700 Bolesławiec.

 

 

W dniu 21 marca 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą 2156/IX/22 z dnia 21 marca 2022 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz LOGISTICS PARK BOLESŁAWIEC sp. z o.o.,  ul. Zgorzelecka 46, 59-700 Bolesławiec.

 

 

  1. The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” informs that on February 15, 2022, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for February 15, 2022 and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an includes an undeveloped property with a total area of ​​0,6504 ha, consisting of plot No. 67/65 (arable lands RIVa, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Bolesławiecki Poviat, Bolesławiec Municipality, registration unit 020101_1 Bolesławiec, precinct 0004, in the Bolesławiec Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Bolesławiec Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. JG1B/00041703/7, hereinafter referred to as the „Real Property„.

 

 

2 applications were submitted for the auction. 2 offerors were qualified for the bidding.

 

The bidding won, the offeror – company LOGISTICS PARK BOLESŁAWIEC sp. z o.o.,  ul. Zgorzelecka 46, 59-700 Bolesławiec.

 

 

On March 21, 2022, the Supervisory Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, after considering the request of the Management Board of the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, on the acceptance of the tender result, by Resolution 2156/IX/22 dated on March 21, 2022, agreed to sell the real property to company LOGISTICS PARK BOLESŁAWIEC sp. z o.o.,  ul. Zgorzelecka 46, 59-700 Bolesławiec.


Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 15 lutego 2022 r. na godzinę 10:00, mającej na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,6504 ha, składającą się z działki gruntu nr 67/65 (grunty orne RIVa, RV) położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwaną dalej „Nieruchomością”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

EN:

Invitation to an auction scheduled on February 15, 2022 at 10:00 a.m., aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​0,6504 ha, consisting of plot No. 67/65  (arable lands RIVa, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Bolesławiecki Poviat, Bolesławiec Municipality, registration unit 020101_1 Bolesławiec, precinct 0004, in the Bolesławiec Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Bolesławiec Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. JG1B/00041703/7, hereinafter referred to as the „Real Property„.

Full invitation in enclosure.

  1. Bolesławiec
  2. Bolesławiec

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty