Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym – Skarbimierz – wyznaczonym na dzień 12.04.2022 na godz. 10:00

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 12 kwietnia 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Skarbimierzu

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 12 kwietnia  2022 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 12 kwietnia 2022 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 12,8164 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, jednostka ewidencyjna 160102_2, Skarbimierz Osiedle, obręb ewidencyjny 0160 Skarbimierz Osiedle, w miejscowości Skarbimierz-Osiedle, w Podstrefie Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:
– nr 84/3    (Tr – tereny różne) o powierzchni 10,5111 ha,
– nr 83/12  – (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 1,3052 ha,
– nr 83/14  – (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 1,0001 ha,  dla których Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00048539/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
TOP Packaging S.A.
ul. Katowicka 188, 43-100 Tychy

W dniu 28 kwietnia 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą  nr 2176/IX/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r. wyraziła zgodę na nabycie przez TOP Packaging S.A. ul. Katowicka 188, 43-100 Tychy przedmiotowej Nieruchomości.

ENG

The announcement on the settlement of the limited written tender of April 12th, 2022
for sale Real Estate in Skarbimierz

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on April 12th,  2022, were completed works of the commission for a limited written tender, which was scheduled for April 12th,  2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property a total area of 12,8164 ha, located in the Opolskie Voivodeship, Brzeg County, Skarbimierz Commune, registration unit 160102_2, Skarbimierz Osiedle, registration precinct 0160 Skarbimierz Osiedle, in Skarbimierz Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:

 • 84/3 –  (Tr – different terrains) with an area of 10,5111 ha,
 • 83/12 – (Bp – undeveloped areas or in the course of development) with an area of 1,3052 ha,
 • 83/14 – (Bp – undeveloped areas or in the course of development) with an area of 1,0001 ha,
  for which the District Court in Brzeg, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1B/00048539/7, hereinafter referred to as the „Real Property”.

One offer was submitted for the tender by company:
TOP Packaging S.A.
ul. Katowicka 188, 43-100 Tychy

On April 28th, 2022, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. on the acceptance of the tender result, by Resolution No. 2176/IX/22 of April 28th, 2022, agreed to sell the real property to TOP Packaging S.A., ul. Katowicka 188, 43-100 Tychy.


WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 12.04.2022 r. na godz. 10:00, mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 12,8164 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, jednostka ewidencyjna 160102_2, Skarbimierz Osiedle, obręb ewidencyjny 0160 Skarbimierz Osiedle, w miejscowości Skarbimierz-Osiedle, w Podstrefie Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

 • nr 84/3    – (Tr – tereny różne) o powierzchni 10,5111 ha,
 • nr 83/12 – (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 1,3052 ha,
 • nr 83/14  – (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy) o powierzchni 1,0001 ha,

dla których Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00048539/7.

Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Skarbimierz-zaproszenie-przetarg”

Skarbimierz Zaproszenie Przetarg

ENG

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Streetas Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to a limited written tender scheduled on April 12th, 2022 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 12,8164 ha, located in the Opolskie Voivodeship, Brzeg County, Skarbimierz Commune, registration unit 160102_2, Skarbimierz Osiedle, registration precinct 0160 Skarbimierz Osiedle, in Skarbimierz Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:

 • No. 84/3   –  (Tr – different terrains) with an area of 10,5111 ha,
 • No. 83/12 –  (Bp – undeveloped areas or in the course of development) with an area of 1,3052 ha,
 • No. 83/14 –  (Bp – undeveloped areas or in the course of development) with an area of 1,0001 ha,

for which the District Court in Brzeg, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1B/00048539/7.

The tender is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the real property production activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file “Skarbimierz_invitation_tender”.

Skarbimierz Invitation Tender

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty