Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 29.04.2022 r

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia aukcji wyznaczonej na dzień 29 kwietnia 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Bolesławcu

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 29 kwietnia 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 29 kwietnia 2022 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,2455 ha, składającej się z działki gruntu nr 67/66 (grunty orne RIVa, RV) położonej w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącej własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na aukcję zostały złożone 2 zgłoszenia. Do licytacji zakwalifikowano 2 oferentów.

Licytację wygrał oferent:
BFZ sp. z o. o., ul. Przemysłowa 9a,
59-700 Bolesławiec

W dniu 03 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą  nr 2186/IX/22
z dnia 03 czerwca 2022 r. wyraziła zgodę na nabycie przez BFZ sp. z o. o., ul. Przemysłowa 9a,
59-700 Bolesławiec
przedmiotowej Nieruchomości.

 

The announcement on the settlement of the auction of April 29th, 2022 for sale Real Estate in Bolesławiec

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on April 29th, 2022, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for April 29th,  2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property total area of ​​0.2455 ha, consisting of plot No. 67/66  (arable lands RIVa, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Bolesławiecki Poviat, Bolesławiec Municipality, registration unit 020101_1 Bolesławiec, precinct 0004, in the Bolesławiec Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Bolesławiec Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. JG1B/00041703/7, hereinafter referred to as the „Real Property„.

2 applications were submitted for the auction. 2 offerors were qualified for the bidding.

The bidding won, the offeror:
BFZ sp. z o. o., ul. Przemysłowa 9a,
59-700 Bolesławiec

On June 3rd, 2022, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. on the acceptance of the auction result, by Resolution No. 2186/IX/22 of June 03rd, 2022, agreed to sell the real property to BFZ sp. z o. o., ul. Przemysłowa 9a, 59-700 Bolesławiec.


Bolesławiec – Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 29.04.2022 r.

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na 15 lutego 2022 r. na godzinę 10:00, mającej na wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość o łącznej powierzchni  0,2455 ha, składająca się z działki gruntu nr 67/66 (grunty orne RIVa, RV)położoną w województwie dolnośląskim, powiecie bolesławieckim, Gminie M. Bolesławiec, jednostka ewidencyjna 020101_1 Bolesławiec, obręb ewidencyjny 0004, Bolesławiec-4, w Podstrefie Bolesławiec Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Bolesławcu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr JG1B/00041703/7, zwaną dalej „Nieruchomością”

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

EN:

Invitation to an auction scheduled on February 15, 2022 at 10:00 a.m., aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​0,2455 ha ha, consisting of plot No. 67/66  (arable lands RIVa, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Bolesławiecki Poviat, Bolesławiec Municipality, registration unit 020101_1 Bolesławiec, precinct 0004, in the Bolesławiec Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Bolesławiec Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. JG1B/00041703/7, hereinafter referred to as the „Real Property„.

Full invitation in enclosure.

Zaproszenie Do Aukcji Bolesławiec Dz. 67 66

Invitation To The Auction Plot 67 66

Partnerzy