Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu w dniu 18.05.2022 (Nysa)

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 18 maja 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Nysie

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 18 maja 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 18 maja 2022 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,7069 ha, składającą się z działki gruntu nr 464/41 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVb), położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, jednostka ewidencyjna 160705_5, obręb ewidencyjny 0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Nysie V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00087559/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
Umicore Poland Sp. z o.o.,
Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice

W dniu 03 czerwca 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą  nr 2185/IX/22 z dnia 03 czerwca 2022 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice przedmiotowej Nieruchomości.

 

The announcement on the settlement of the limited written tender of May 18th, 2022 for sale Real Estate in Nysa

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on May 18th, 2022, were completed works of the commission for a limited written tender, which was scheduled for May 18th,  2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property total area of 0.7069 ha, consisting of a plot of land No. 464/41 (arable land RIIIa, RIIIb, RIVb), located in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, registration unit 160705_5, registration precinct 0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, in Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00087559/0, hereinafter referred to as the „Real Property„.

One offer was submitted for the tender by company:
Umicore Poland Sp. z o.o.,
Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice

On June 3rd, 2022, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. on the acceptance of the tender result, by Resolution No. 2185/IX/22 of June 03rd, 2022, agreed to sell the real property to Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice.


Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na 18.05.2022 r.

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na 18 maja 2022 r. na godzinę 10:00, mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 0,7069 ha, składającą się z działki gruntu nr 464/41 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVb), położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, jednostka ewidencyjna 160705_5, obręb ewidencyjny 0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla których Sąd Rejonowy w Nysie Wydział V Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00087559/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Pełna treść ogłoszenia w załączniku.

 

EN:

 

Invitation to a limited written tender scheduled on May 18th 2022 at 10:00 am, aimed at selecting entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 0.7069 ha, consisting of a plot of land no. 464/41 (arable land RIIIa, RIIIb, RIVb), located in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, registration unit 160705_5, registration precinct 0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, in Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00087559/0, hereinafter referred to as the „Real Property”.

 

Full invitation in enclosure

 

Nysa Dz. 464 41 Zaproszenie Do Przetargu

Nysa Dz. 464 41 Invitaton To The Tender

 

Partnerzy