Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji na sprzedaż nieruchomości w Dobromierzu wyznaczonej na dzień 21.07.2022 na godz. 10:00

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVESTPARK” informuje, że w dniu 21 lipca 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji wyznaczonej na dzień 21 lipca 2022 r., mającej na celu wyłonienieprzedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni  19,83 ha, składającą się z działki gruntu nr 326/40 (grunty orne RIVa, RIVb, RV), położoną w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Dobromierz, jednostka ewidencyjna 021903_2 Dobromierz, obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, w Podstrefie Dobromierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00084234/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na aukcję zostało złożone jedno zgłoszenie. Do licytacji zakwalifikowano jednego oferenta.

Licytację wygrał oferent, spółka Amazon Fulfillment Poland spółka z o.o., ul. Poznańska 1D, 62-080 Sady.

W dniu 12 września 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVESTPARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVESTPARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą nr 2214/X/22 z dnia 12 września2022 r. wyraziła zgodę na zbycie przedmiotowej Nieruchomości na rzecz Amazon Fulfillment Poland spółka z o.o., ul. Poznańska 1D, 62-080 Sady.

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” informs that on July 21st, 2022, werecompleted works of the commission for an auction, which was scheduled for July 21st, 2022 and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an includes an undeveloped property with a total area of 19.83 ha, consisting of plot No. 326/40 (arable lands RIVa, RIVb, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Świdnicki Poviat, DobromierzMunicipality, registration unit 021903_2 Dobromierz, precinct 0004 Dobromierz, Dobromierz Subzone of Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Świdnica Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register No. SW1S/00084234/7,hereinafter referred to as the „Real Property.

One application was submitted for the auction. One offeror was qualified for the bidding.

The bidding won the offeror – company Amazon Fulfillment Poland spółka z o.o., ul. Poznańska 1D, 62-080 Sady.


On September 12th, 2022, the Supervisory Board of the WSEZ „INVEST-PARK”, after considering the request of the Management Board of the WSEZ „INVEST-PARK”, on the acceptance of the auction result, by Resolution no.2214/X/22 dated on September 12th, 2022, agreed to sell the real property to company Amazon Fulfillment Poland spółka z o.o., ul. Poznańska 1D, 62-080 Sady.


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w aukcji na sprzedaż Nieruchomości w Dobromierzu –  w skład mienia objętego aukcją wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 19,83 ha, składająca się z działki gruntu nr 326/40 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Dobromierz, jednostka ewidencyjna 021903_2 Dobromierz, obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, w Podstrefie Dobromierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

Dobromierz dz. 326 40_ogłoszenie PL

Dobromierz Dz. 326 40_ogłoszenie ENG

 

Partnerzy