Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia aukcji wyznaczonej na dzień 20 lipca 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Chociczy Małej, Podstrefa Września

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia aukcji wyznaczonej na dzień 20 lipca 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Chociczy Małej, Podstrefa Września

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 20 lipca 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 20 lipca 2022 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 5,7235 ha, położonąw województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września, obręb ewidencyjny 0306 Chocicza Mała, w miejscowości Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

– nr 27/22 (N – nieużytki, grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVb) o powierzchni 1,8169 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

– nr 27/23 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVb) o powierzchni 0,5834 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

– nr 27/29 (N – nieużytki, Br-RIIIa – grunty rolne zabudowane, grunty orne – RIIIa, RIVb) o powierzchni 2,7830 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0, w księdze wieczystej nr PO1F/00044183/0, nie ujawniono podziału geodezyjnego działki nr 27/24, z której wydzielono działkę nr 27/29; na działce nr 27/29 nie znajdują się zabudowania,

– nr 27/27 (grunty orne – RIIIa) o powierzchni 0,2102 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00027990/5, w księdze wieczystej nr PO1F/00027990/5 nie ujawniono podziału geodezyjnego działki nr 27/19, z której wydzielono działkę nr 27/27,

– nr 31/4 (dr – drogi) o powierzchni 0,1401 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044003/5,

– nr 50/7 (dr – drogi) o powierzchni 0,1899 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044003/5,  zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Na aukcję nie wpłynęły zgłoszenia.

W związku z brakiem zgłoszeń na aukcję do udziału w aukcji nie zakwalifikowano żadnego oferenta

 

Komisja do spraw aukcji powołana Uchwałą nr 7372/22 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” sp. z o.o. z dnia 5 lipca 2022 r., w związku z brakiem zgłoszeń na aukcję do udziału w aukcji nie zakwalifikowała żadnego oferenta, wobec powyższego aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym i została ona zamknięta z chwilą podpisania protokołu z prac Komisji.

 

W dniu 25 lipca 2022 r. Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Komisji do spraw aukcji o zatwierdzenie pro , Uchwałą  nr 7393/22 z dnia 25 lipca 2022 r. stwierdził zakończenie aukcji wynikiem negatywnym.

 

 

The announcement on the settlement of the auction of July 20th, 2022

for sale Real Estate in Chocicza Mała, Podstrefa Września

 

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on July 20th , 2022, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for July 20th,  2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property with a total area of ​​5.7235 ha, located in the Wielkopolskie voivodeship, Września poviat, Września commune, registration unit 303005_5 Września, area 0306 Chocicza Mała, in Chocicza Mała, Września Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by „INVEST-PARK” sp. z o.o., consisting of plots of land:

No. 27/22 (N – wasteland, arable land – RIIIa, RIIIb, RIVb) with an area of ​​1.8169 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

No. 27/23 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVb) with an area of ​​0.5834 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps the land and mortgage register No. PO1F/00044183/0,

No. 27/29 (N – wasteland, Br-RIIIa – built-up agricultural land, arable land – RIIIa, RIVb) with an area of ​​2.7830 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0, in the land and mortgage register no. PO1F/00044183/0, the geodetic division of plot no. 27/24 from which plot no. 27/29 was separated, has not been disclosed; there are no buildings on the plot no. 27/29,

No. 27/27 (arable land – RIIIa) with an area of ​​0.2102 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps a land and mortgage register no. PO1F/00027990/5, in the land and mortgage register no. PO1F/00027990/5, the geodetic division of plot no. 27/19 from which plot no. 27/27 was separated has not been disclosed,

No. 31/4 (dr – roads) with an area of ​​0.1401 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps the land and mortgage register no. PO1F/00044003/5,

No. 50/7 (dr – roads) with an area of ​​0.1899 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps a land and mortgage register no. PO1F/00044003/5,

hereinafter referred to as the „Real Property”.

No applications were submitted to the auction.Due to the lack of applications for the auction, no bidder was qualified to participate in the auction The Auction Committee appointed by Resolution No. 7372/22 of the Board of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST – PARK” sp. z o.o. of 5 July 2022, due to the lack of applications for the auction, no bidder was selected to participate in the auction, therefore the auction is considered to have finished with a negative result and it was closed upon signing the protocol of the works of the Commission. On July 25, 2022, the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., after considering the application of the Auction Committee for approval of the auctioneer, by Resolution No. 7393/22 of July 25, 2022, stated the end of the auction with a negative result.

 


 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 20.07.2022 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 5,7235 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września, obręb ewidencyjny 0306 Chocicza Mała, w miejscowości Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

nr 27/22 (N – nieużytki, grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVb) o powierzchni 1,8169 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,
nr 27/23 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVb) o powierzchni 0,5834 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,
nr 27/29 (N – nieużytki, Br-RIIIa – grunty rolne zabudowane, grunty orne – RIIIa, RIVb) o powierzchni 2,7830 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0, w księdze wieczystej nr PO1F/00044183/0, nie ujawniono podziału geodezyjnego działki nr 27/24, z której wydzielono działkę nr 27/29; na działce nr 27/29 nie znajdują się zabudowania,
nr 27/27 (grunty orne – RIIIa) o powierzchni 0,2102 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00027990/5, w księdze wieczystej nr PO1F/00027990/5 nie ujawniono podziału geodezyjnego działki nr 27/19, z której wydzielono działkę nr 27/27.
nr 31/4 (dr – drogi) o powierzchni 0,1401 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044003/5,
nr 50/7 (dr – drogi) o powierzchni 0,1899 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044003/5.

Aukcja jest przeznaczona wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Chocicza Mała-zaproszenie-aukcja”.

Chocicza Mała-zaproszenie-aukcja

ENG

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to the auction scheduled on July 20th, 2022 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​5.7235 ha, located in the Wielkopolskie voivodeship, Września poviat, Września commune, registration unit 303005_5 Września, area 0306 Chocicza Mała, in Chocicza Mała, Września Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by „INVEST-PARK” sp. z o.o., consisting of plots of land:

No. 27/22 (N – wasteland, arable land – RIIIa, RIIIb, RIVb) with an area of ​​1.8169 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,
No. 27/23 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVb) with an area of ​​0.5834 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps the land and mortgage register No. PO1F/00044183/0,
No. 27/29 (N – wasteland, Br-RIIIa – built-up agricultural land, arable land – RIIIa, RIVb) with an area of ​​2.7830 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0, in the land and mortgage register no. PO1F/00044183/0, the geodetic division of plot no. 27/24 from which plot no. 27/29 was separated, has not been disclosed; there are no buildings on the plot no. 27/29,
No. 27/27 (arable land – RIIIa) with an area of ​​0.2102 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps a land and mortgage register no. PO1F/00027990/5, in the land and mortgage register no. PO1F/00027990/5, the geodetic division of plot no. 27/19 from which plot no. 27/27 was separated has not been disclosed,
No. 31/4 (dr – roads) with an area of ​​0.1401 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps the land and mortgage register no. PO1F/00044003/5,
No. 50/7 (dr – roads) with an area of ​​0.1899 ha, for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps a land and mortgage register no. PO1F/00044003/5.

The auction is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file “Chocicza Mała_invitation_auction”.

Chocicza Mała_invitation-auction

Partnerzy