Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Skarbimierzu

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 26 lipca 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 26 lipca 2022 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 6,8314 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, obręb ewidencyjny 160102_2.0160, Skarbimierz-Osiedle, w Podstrefie Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., składającą się z działek gruntu:

  • nr 83/5 o powierzchni 3,1899 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy),
  • nr 83/6 o powierzchni 1,8208 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy),
  • nr 83/7 o powierzchni 1,8207 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy),

dla których Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą
nr OP1B/00048539/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

Hyundai Welding sp. z o.o.

  1. Stefana Żeromskiego 6/3, 45-053 Opole

 

W dniu 12 września 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą  nr 2215/X/22
z dnia 12 września 2022 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Hyundai Welding sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 6/3, 45-053 Opole, przedmiotowej Nieruchomości.

 

 

———————————————————————————————————————————————

 

 

The announcement on the settlement of the limited written tender

of July 26th, 2022 for sale Real Estate in Skarbimierz

 

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on July 26th, 2022, were completed works of the commission for a limited written tender, which was scheduled for July 26th,  2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property a total area of 6,8314 ha, located in the Opolskie Voivodeship, Brzeg County, Skarbimierz Commune, registration unit 160102_2.0160, Skarbimierz-Osiedle, in Skarbimierz Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:

  • 83/5 with an area of 3,1899 ha (Bp – undeveloped areas or in the course of development),
  • 83/6 with an area of 1,8208 ha (Bp – undeveloped areas or in the course of development),
  • 83/7 with an area of 1,8207 ha (Bp – undeveloped areas or in the course of development),

for which the District Court in Brzeg, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register
no. OP1B/00048539/7, hereinafter referred to as the „Real Property”.

 

One offer was submitted for the tender by company:

Hyundai Welding sp. z o.o.

  1. Stefana Żeromskiego 6/3, 45-053 Opole

 

On September 12th, 2022, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” , after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” on the acceptance of the tender result, by Resolution No 2215/X/22 of September 12th, 2022, agreed to sell the real property to Hyundai Welding sp. z o.o., ul. Stefana Żeromskiego 6/3, 45-053 Opole.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną poniżej:

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 6,8314 ha, położona w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, obręb ewidencyjny 160102_2.0160, Skarbimierz-Osiedle, w Podstrefie Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., składająca się z działek gruntu:
nr 83/5 o powierzchni 3,1899 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy),
nr 83/6 o powierzchni 1,8208 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy),
nr 83/7 o powierzchni 1,8207 ha (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy),
dla których Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00048539/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku: Skarbimierz Ogłoszenie Prasowe PL

Wersja ENG: Skarbimierz Ogłoszenie Prasowe ENG

Partnerzy