Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji – Nysa dz. 464/19 i 464/31 – wyznaczonej na dzień 29.07.2022 na godz. 10:00

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 29.07.2022 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 12,0481 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, jednostka ewidencyjna 160705_5, obręb ewidencyjny 0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:
– nr 464/19 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, grunty rolne zabudowane – Br-PsIV, pastwiska – PsIV, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – Lz-PsIV) o powierzchni 5,9726 ha;
– nr  464/31 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RV, RIVb) o powierzchni 6,0755 ha;
dla których Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00088628/2.

Aukcja jest przeznaczona wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Nysa zaproszenie aukcja dz. 464_19 oraz 464_31”

Nysa zaproszenie aukcja dz. 464_19 oraz 464 _31

 

ENG

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE “INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” announces an invitation to the auction scheduled on July 29th, 2022 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​ 12,0481 ha, located in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, registration unit 160705_5, registration precinct 0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, in Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”, owned by the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:
– no. 464/19 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RV, developed agricultural land – Br-PsIV, pastures – PsIV, wooded and shrubby land on agricultural land – Lz-PsIV) with an area of 5,9726 ha;
– no. 464/31 (arable land – RIIIa, RIIIb, RV, RIVb) with an area of 6,0755 ha;
for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00088628/2.

The auction is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file “Nysa invitation auction plots 464_19 and 464_31”.

Nysa invitation auction plots 464_19 and 464 _31

 

 

Partnerzy