Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 31.08.2022 na godz. 10:00 –  nieruchomość niezabudowana w Goświnowicach składająca się z działek nr 355/13 i nr 355/14 (Podstrefa Nysa WSSE „INVEST-PARK”).

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 31 sierpnia 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 31 sierpnia 2022 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 9,1137 ha, położoną w miejscowości Goświnowice, w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 160705_5.0004, Goświnowice, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

nr 355/13  (grunty orne – RIIIb, RIVa, drogi – dr) o powierzchni 4,6092 ha,

nr 355/14 (grunty orne RIVa, RIVb, RIIIb, drogi – dr) o powierzchni 4,5045 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00089024/5, zwana dalej „Nieruchomością”

 

Na aukcję zostało złożone jedno zgłoszenie. Do licytacji zakwalifikowano jednego oferenta.

 

Licytację wygrał oferent, spółka Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice.

 

W dniu 12 września 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą nr 2212/X/22
z dnia 12 września 2022 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice przedmiotowej Nieruchomości.

 

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on August 31st, 2022, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for August 31st, 2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an undeveloped property with total area of 9.1137 ha, located in the town of Goświnowice, in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, registration unit Nysa – rural area, registration precinct 160705_5.0004 Goświnowice, in the Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK”, consisting of plots of land: – no. 355/13 –  (arable land – RIIIb, RIVa, roads – dr) with an area of 4,6092 ha, – no. 355/14 –  (arable land RIVa, RIVb, RIIIb, roads – dr) with an area of 4,5045 ha,  for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00089024/5, hereinafter referred to as the „Real Property”.

One application was submitted for the auction. One offeror was qualified for the bidding.

 

The bidding won the offeror – company: Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice

 

On September 12th, 2022, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK”, after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” on the acceptance of the auction result, by Resolution No. 2212/X/22 of September 12th, 2022, agreed to sell the real property to Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice

 

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 31.08.2022 na godz. 10:00 –  nieruchomość niezabudowana w Goświnowicach składająca się z działek nr 355/13 i nr 355/14 (Podstrefa Nysa WSSE „INVEST-PARK”).

PL:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

zaprasza do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 31.08.2022 r. na godz. 10:00,

mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 9,1137 ha, położoną w miejscowości Goświnowice, w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski, obręb ewidencyjny 160705_5.0004, Goświnowice, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu:
– nr 355/13  (grunty orne – RIIIb, RIVa, drogi – dr) o powierzchni 4,6092 ha,

– nr 355/14 (grunty orne RIVa, RIVb, RIIIb, drogi – dr) o powierzchni 4,5045 ha,

dla której Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00089024/5.

Aukcja ograniczona jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Goświnowice_podstrefa Nysa_aproszenie aukcja dz. 355_13 oraz 355_14”

ENG:

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE “INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”

announces an invitation to the auction scheduled on August 31st, 2022 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 9.1137 ha, located in the town of Goświnowice, in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, registration unit Nysa – rural area, registration precinct 160705_5.0004 Goświnowice, in the Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd., consisting of plots of land:

  • No. 355/13 –  (arable land – RIIIb, RIVa, roads – dr) with an area of 4,6092 ha,
  • No. 355/14 –  (arable land RIVa, RIVb, RIIIb, roads – dr) with an area of 4,5045 ha,
  • for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00089024/5.

The auction is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file “Goświnowice_Nysa_subzone_ invitation auction plots 355_13 and 355_14”.

Goświnowice Podstrefa Nysa Zaproszenie Aukcja Dz. 355 13 Oraz 355 14

Goświnowice Nysa Subzone Invitation Auction Plots 355 13 And 355 14

 

 

Partnerzy