Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 23.09.2022 na godz. 10:00 – nieruchomość niezabudowana położona w Skarbimierzu składająca się z działki nr 83/11 (Podstrefa Skarbimierz WSSE „INVEST-PARK”).

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 23 września 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Skarbimierzu

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 23 września 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 23 września 2022 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 5,2178 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, obręb ewidencyjny 160102_2.0160, Skarbimierz-Osiedle, w Podstrefie Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., składającą się z działki gruntu nr 83/11 AM 3 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00048539/7, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

ANP ENERTECH sp. z o.o.,

ul. Świdnicka 36 lok. 12, 50-068 Wrocław

W dniu 12 października 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą  nr 2224/X/22 z dnia 12 października 2022 r. wyraziła zgodę na nabycie przez ANP ENERTECH sp. z o.o., ul. Świdnicka 36 lok. 12, 50-068 Wrocław, przedmiotowej Nieruchomości.

 

ENG:

The announcement on the settlement of the limited written tender
of September 23rd, 2022 for sale Real Estate in Skarbimierz

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on September 23rd, 2022, were completed works of the commission for a limited written tender, which was scheduled for September 23rd, 2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property a total area of ​​5.2178 ha, consisting of a plot of land no. 83/11 AM 3 (Bp – urbanized undeveloped areas or under construction), located in the Opolskie Voivodeship, Brzeg poviat, Skarbimierz commune, registration unit 160102_2, registration area 0160 Skarbimierz – Osiedle , in Skarbimierz – Osiedle, in the Skarbimierz Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Brzeg, 5th Land Registry Department keeps the land and mortgage register no. OP1B/00048539/7, hereinafter referred to as the „Real Property„.

One offer was submitted for the tender by company:

ANP ENERTECH sp. z o.o.,

ul. Świdnicka 36 lok. 12, 50-068 Wrocław

On October 12th, 2022, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” , after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” on the acceptance of the tender result, by Resolution No 2224/X/22 of October 12th, 2022, agreed to sell the real property to ANP ENERTECH sp. z o.o.,ul. Świdnicka 36 lok. 12, 50-068 Wrocław.


Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 23.09.2022 na godz. 10:00 –  nieruchomość niezabudowana położona w Skarbimierzu składająca się z działki nr 83/11 (Podstrefa Skarbimierz WSSE „INVEST-PARK”).

 

PL:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

 

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 23.09.2022 r. na godz. 10:00,

 

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 5,2178 ha, składającą się z działki gruntu nr 83/11 AM 3 (Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, jednostka ewidencyjna 160102_2, obręb ewidencyjny 0160 Skarbimierz – Osiedle, w miejscowości Skarbimierz – Osiedle, w Podstrefie Skarbimierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00048539/7.

 

Przetarg pisemny ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku Skarbimierz Dz. 83 11 Zaproszenie Przetarg Ograniczony PL

 

ENG:

Invitation to participate in the limited written tender set on 23.09.2022 at 10:00 – undeveloped property located in Skarbimierz, consisting of plot no. 83/11 (Subzone Skarbimierz WSSE „INVEST-PARK”).

 

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE “INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”

 

announces an invitation to participate in the limited written tender scheduled on September 23rd, 2022 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​5.2178 ha, consisting of a plot of land no. 83/11 AM 3 (Bp – urbanized undeveloped areas or under construction), located in the Opolskie Voivodeship, Brzeg poviat, Skarbimierz commune, registration unit 160102_2, registration area 0160 Skarbimierz – Osiedle , in Skarbimierz – Osiedle, in the Skarbimierz Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Brzeg, 5th Land Registry Department keeps the land and mortgage register no. OP1B/00048539/7.

 

The written tender is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

 

Full text of the invitation is attached in the file “Skarbimierz Dz. 83 11 Limited Written Tender ENG

 

Partnerzy