Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji – Nysa – wyznaczonej na dzień – 03.11.2022

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 3 listopada 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 3 listopada 2022 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 17,2372 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącej własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

– nr 464/4 (grunty orne – RIIIb, RIVb) o powierzchni 4,2289 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb 160705_5.0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, arkusz mapy 1;

– nr 464/5 (grunty orne – RIIIb, RIVa; dr-drogi) o powierzchni 4,2589 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb 160705_5.0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, arkusz mapy 1;

– nr 464/29 (grunty orne – RIIIb, RIVa, RIVb, RVI) o powierzchni 4,5009 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb 160705_5.0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, arkusz mapy 1;

– nr 355/11 (grunty orne – RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 2,1239 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb ewidencyjny 160705_5.0004 Goświnowice, w miejscowości Goświnowice, arkusz mapy 3;

– nr 355/12 (grunty orne – RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 2,1246 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb ewidencyjny 160705_5.0004 Goświnowice, w miejscowości Goświnowice, arkusz mapy 3;
dla których Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00089024/5, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na aukcję zostało złożone jedno zgłoszenie. Do licytacji zakwalifikowano jednego oferenta.

Licytację wygrał oferent, spółka Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice.

W dniu 21 listopada 2022 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą nr 2233/X/22 z dnia 21 listopada 2022 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice przedmiotowej Nieruchomości.

GB

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on November 3rd, 2022, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for November 3rd, 2022 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an undeveloped property with a total area of 17.2372 ha, located in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, in Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” Ltd, owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:

– no. 464/4 (arable land – RIIIb, RIVb) with an area of 4.2289 ha; registration unit Nysa-rural area, precinct 160705_5.0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, map sheet 1;
– no. 464/5 (arable land – RIIIb, RIVa; dr – roads) with an area of 4.2589 ha; registration unit Nysa-rural area, precinct 160705_5.0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, map sheet 1;
– no. 464/29 (arable land – RIIIb, RIVa, RIVb, RVI) with an area of 4.5009 ha; registration unit Nysa-rural area, precinct 160705_5.0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, map sheet 1;
– no. 355/11 (arable land – RIVa, RIVb, RV) with an area of 2.1239 ha; registration unit Nysa-rural area, registration precinct 160705_5.0004 Goświnowice, in the town of Goświnowice, map sheet 3;
– no. 355/12 (arable land – RIVa, RIVb, RV) with an area of 2.1246 ha; registration unit Nysa-rural area, registration precinct 160705_5.0004 Goświnowice, in the town of Goświnowice, map sheet 3;
For which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00089024/5, hereinafter referred to as the „Real Property”.

One application was submitted for the auction. One offeror was qualified for the bidding.

The bidding won the offeror – company: Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice.

On November 21st, 2022, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK”, after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” on the acceptance of the auction result, by Resolution no. 2233/X/22 of November 21st, 2022, agreed to sell the real property to Umicore Poland Sp. z o.o., Radzikowice 1C, 48-300 Radzikowice.


WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 03.11.2022 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni  17,2372 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

– nr 464/4 (grunty orne – RIIIb, RIVb) o powierzchni 4,2289 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb 160705_5.0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, arkusz mapy 1;

– nr 464/5 (grunty orne – RIIIb, RIVa; dr-drogi) o powierzchni 4,2589 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb 160705_5.0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, arkusz mapy 1;

– nr 464/29 (grunty orne – RIIIb, RIVa, RIVb, RVI) o powierzchni 4,5009 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb 160705_5.0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, arkusz mapy 1;

– nr 355/11 (grunty orne – RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 2,1239 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb ewidencyjny 160705_5.0004 Goświnowice, w miejscowości Goświnowice, arkusz mapy 3;

– nr  355/12 (grunty orne – RIVa, RIVb, RV) o powierzchni 2,1246 ha; jednostka ewidencyjna Nysa-obszar wiejski, obręb ewidencyjny 160705_5.0004 Goświnowice, w miejscowości Goświnowice, arkusz mapy 3;

dla których Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00089024/5.

Aukcja jest przeznaczona wyłącznie dla przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku – „Nysa_dz. 355_11 I 355_12 I 464_4 I 464_5 I 464_29_ogłoszenie _PL”.

 

GB

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to the auction scheduled on November 3rd, 2022 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 17.2372 ha, located in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, in Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” Ltd, owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd, consisting of plots of land:

no. 464/4 (arable land – RIIIb, RIVb) with an area of ​​4.2289 ha; registration unit Nysa-rural area, precinct 160705_5.0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, map sheet 1;

no. 464/5 (arable land – RIIIb, RIVa; dr – roads) with an area of ​​4.2589 ha; registration unit Nysa-rural area, precinct 160705_5.0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, map sheet 1;

no. 464/29 (arable land – RIIIb, RIVa, RIVb, RVI) with an area of ​​4.5009 ha; registration unit Nysa-rural area, precinct 160705_5.0018 Radzikowice, in the town of Radzikowice, map sheet 1;

no. 355/11 (arable land – RIVa, RIVb, RV) with an area of ​​2.1239 ha; registration unit Nysa-rural area, registration precinct 160705_5.0004 Goświnowice, in the town of Goświnowice, map sheet 3;

no. 355/12 (arable land – RIVa, RIVb, RV) with an area of ​​2.1246 ha; registration unit Nysa-rural area, registration precinct 160705_5.0004 Goświnowice, in the town of Goświnowice, map sheet 3;

for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00089024/5.

The auction is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the real property production or service activity, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file – „Nysa_dz. dz. 355_11 I 355_12 I 464_4 I 464_5 I 464_29_ogłoszenie _GB”.

Partnerzy