Zaproszenie do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213), informuje że w dniu 13 grudnia 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw I przetargu ustnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 13 grudnia 2022 r., mającego na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój, będącą własnością Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, składającą się z działek gruntu:

nr  9/2 o powierzchni 1,3622 ha (grunty orne: RIIIa – 0,6356 ha, RIIIb – 0,1999 ha, RIVa – 0,5267 ha),
nr  10/9 o powierzchni 1,2658 ha (grunty orne RIVa – 0,0893 ha, łąki trwałe ŁIII – 1,1577 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0188 ha), dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00059129/7, zwana dalej „Nieruchomością”.

W terminie do dnia 08.12.2022 r. wadium w wysokości 300.000,00 zł nie zostało wpłacone.

Na przetarg w dniu 13.12.2022 r. na godz. 1000 nie stawił się jakikolwiek oferent.

Komisja stwierdziła negatywny wynik pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Uchwałą nr 7621/22 z dnia 21.12.2022 r. Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. uznał, że pierwszy przetarg ustny nieograniczony został zakończony wynikiem negatywnym.

 


 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752 z pózn. zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z pózn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) zaprasza do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym mającym na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość, opisaną poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój, będąca własnością Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, składająca się z działek gruntu:
nr 9/2 o powierzchni 1,3622 ha (grunty orne: RIIIa – 0,6356 ha, RIIIb – 0,1999 ha, RIVa – 0,5267 ha),
nr 10/9  o powierzchni 1,2658 ha (grunty orne RIVa – 0,0893 ha, łąki trwałe ŁIII – 1,1577 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0188 ha),
dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00059129/7

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku – „Ogłoszenie o przetargu_Szczawno_Zdrój 9_2 I 10_9„.

Partnerzy