ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – Wykonanie, dostarczenie i montaż logo na fasadzie Centrum Szkoleniowego WSSE

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania w trybie „zaproszenia do składania ofert” na wykonanie, dostarczenie i montaż logo na fasadzie Centrum Szkoleniowego WSSE informujemy, że do spółki wpłynęły w wyznaczonym terminie cztery oferty. Na wykonawcę zadania został wybrany oferent:

Firma Michalski
JACEK MICHALSKI
ul. Hołubcowa 56,
02-821 Warszawa
NIP: 521-032-17-24

Ocena ofert i wybór wykonawcy zostały dokonane w oparciu o zaproponowaną przez oferentów cenę brutto.

***

Treść postępowania:

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16, (tel.74-664-91-64), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

„Wykonanie, dostarczenie i montaż logo na fasadzie Centrum Szkoleniowego WSSE”.

Opis skrócony: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie, dostarczenie i montaż dwóch sztuk podświetlanego logo (INNOVATION PARK CENTRUM SZKOLENIOWE) składającego się z elementów graficznych (sygnetu) oraz pojedynczych liter (logotypu) na elewacji budynku zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17 na poziomie + 8 metrów.

Szczegółowe wytyczne dotyczące zamówienia i informacje o postępowaniu zostały określone w poniższym dokumencie:

Załączniki:

Osoba do kontaktu: Jacek Serdeczny,

Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Termin składania ofert: 24.11.2022 r. do godz.: 12:00

Podpisaną ofertę należy przesłać w postaci elektronicznej (skan oferty) lub w formie elektronicznej na adres e-mail: . W temacie e-maila należy wpisać: „Oferta –  wykonanie, dostarczenie i montaż logo na fasadzie Centrum Szkoleniowego WSSE”.

Partnerzy