Zaproszenie do składania ofert – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – lokalizacja Jaworzyna Śląska , dz. nr. 302 i 305 obręb Pasieczna”

W nawiązaniu do przeprowadzonej procedury wyłonienia Inspektora nadzoru inwestorskiego w trybie zaproszenia do składania ofert dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową pełną infrastrukturą zagospodarowania oraz instalacją fotowoltaiczną – lokalizacja Jaworzyna Śląska, dz. nr. 302 i 305, obręb Pasieczna” informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyło Konsorcjum firm:

 

Biuro Inwestorskie Janusz Rybka; ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław 

Biuro Inwestorskie Sp. z o.o.; ul. Idzikowskiego 32a/4, 54-129 Wrocław

 

Wyżej wymieniony oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7665/23 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 30.01.2023 r.

 


 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 435.890.000 zł (zwana dalej jako WSSE lub Zamawiający) zaprasza do złożenia ofert celem wyłonienia podmiotu, który wykona wskazane w niniejszym zaproszeniu zamówienie obejmujące pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym  pn.  Budowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – lokalizacja Jaworzyna Śląska , dz. nr. 302 i 305 obręb Pasieczna”

 

Zaproszenie Do Składania Ofert

Załączniki:

Zał. 2 Wzór Umowy

Zał. 3 Klauzula Informacyjna RODO

Zał. 4 Harmonogram Wykonawcy Jaworzyna Ślaska

Zał. 5 Zaproszenie Do Składania Ofert + Formularze (wersja Edytowalna)

 

Partnerzy