Zaproszenie do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym – Nieruchomość gminna Szczawna – Zdroju

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 r. poz. 2213), informuje że w dniu 25 kwietnia 2023 r. zakończyła prace komisja do spraw II przetargu ustnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 25 kwietnia 2023 r., mającego na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość gruntową niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położoną w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój, będącą własnością Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, składającą się z działek gruntu:

nr  9/2 o powierzchni 1,3622 ha (grunty orne: RIIIa – 0,6356 ha, RIIIb – 0,1999 ha, RIVa – 0,5267 ha),
nr  10/9 o powierzchni 1,2658 ha (grunty orne RIVa – 0,0893 ha, łąki trwałe ŁIII – 1,1577 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0188 ha), dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00059129/7, zwana dalej „Nieruchomością”.

W terminie do dnia 20.04.2023 r. wadium w wysokości 300.000,00 zł nie zostało wpłacone.

Na przetarg w dniu 25.04.2023 r. na godz. 1000 nie stawił się jakikolwiek oferent.

Komisja stwierdziła negatywny wynik II przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwałą nr 7823/23 z dnia 08.05.2023 r. Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST–PARK” sp. z o.o. uznał, że drugi przetarg ustny nieograniczony został zakończony wynikiem negatywnym.

 

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2023 r. poz.74), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z pózn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).zaprasza do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym mającym na celu wyłonienie oferenta, który nabędzie nieruchomość, opisaną poniżej (w ramach umowy sprzedaży).

W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 2,6280 ha, położona w województwie dolnośląskim, powiecie wałbrzyskim, gminie Szczawno-Zdrój, miejscowości Szczawno-Zdrój, ul. Szczawieńska, jednostka ewidencyjna 022103_1 Szczawno-Zdrój, obręb ewidencyjny 0001 Szczawno-Zdrój, będąca własnością Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, składająca się z działek gruntu:

  • nr 9/2 o powierzchni 1,3622 ha (grunty orne: RIIIa – 0,6356 ha, RIIIb – 0,1999 ha, RIVa – 0,5267 ha),
  • nr 10/9  o powierzchni 1,2658 ha (grunty orne RIVa – 0,0893 ha, łąki trwałe ŁIII – 1,1577 ha, zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy Bp – 0,0188 ha),dla której Sąd Rejonowy w Wałbrzychu, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1W/00059129/7

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku:

Ogłoszenie O Przetargu Szczawno Zdrój 9 2 I 10 9 Ogłoszenie O Przetargu Szczawno Zdrój 9 2 I 10 9

Partnerzy