Przetarg pisemny ograniczony – Dobromierz dz. 326/31

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego

wyznaczonego na dzień 21 lipca 2023 na sprzedaż Nieruchomości w Dobromierzu

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że w dniu 21 lipca 2023 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 21 lipca 2023 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 49,2426 ha, składającą się z działki gruntu nr 326/31 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) położoną w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Dobromierz, jednostka ewidencyjna 021903_2 Dobromierz, obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, w Podstrefie Dobromierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00089316/1, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105,
02-231 Warszawa

W dniu 8 września 2023 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą nr 2286/X/23
z dnia 8 września 2023 r. wyraziła zgodę na wybór spółki Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa
na nabywcę przedmiotowej Nieruchomości.

———————————————————————————————————————————————

The announcement on the settlement of the limited written tender

of July 21st, 2023 for sale of the Real Estate in Dobromierz

 The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on July 21st, 2023, were completed works of the commission for a limited written tender, which was scheduled for July 21st, 2023 and aimed at selecting an entrepreneur, who will purchase undeveloped real estate with a total area of​​​​49.2426 ha, consisting of plot no. 326/31 (arable land RIVa, RIVb, RV) located in the Lower Silesian Voivodeship, Świdnica County, Dobromierz Commune, registration unit 021903_2 Dobromierz, registration district 0004 Dobromierz, in the Dobromierz Wałbrzych Special Subzone Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., for which the District Court in Świdnica, 5th Land and Mortgage Register Department maintains a land and mortgage register no. SW1S/00089316/1, hereinafter referred to as the „Real Estate”.

One offer was submitted for the tender by company:

Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa

 

On September 8th, 2023, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. , after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. on the acceptance of the tender result, by Resolution No. 2286/X/23 of September 8th 2023, consented to the selection of the Robert Bosch Sp. z o.o., ul. Jutrzenki 105, 02-231 Warszawa as the buyer of the Real Estate.

 


PL

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 21.07.2023 r. na godz. 10:00, mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej 49,2426 ha, składająca się z działki gruntu nr 326/31 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) położona w województwie dolnośląskim, powiecie świdnickim, Gminie Dobromierz, jednostka ewidencyjna 021903_2 Dobromierz, obręb ewidencyjny 0004 Dobromierz, w Podstrefie Dobromierz Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00089316/1.

Przetarg pisemny ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną bądź usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku Dobromierz Dz. 326 31 Przetarg Pisemny Ograniczony PL

 

ENG

 

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to the limited written tender scheduled on July 21st, 2023 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​49,2426 ha, consisting of plot No. 326/31 (arable lands RIVa, RIVb, RV), located in the Dolnośląskie Voivodship, Świdnicki Poviat, Dobromierz Municipality, registration unit 021903_2 Dobromierz, precinct 0004 Dobromierz, in the Dobromierz Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST-PARK” Ltd, for which the District Court in Świdnica Vth Department of Land and Mortgage Registers keeps a land and mortgage register no. SW1S/00089316/1.

The tender is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property production or service activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file Dobromierz Plot No. 326 31 Invitation To A Limited Written Tender ENG

Partnerzy