Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 21.11.2023 r. / Invitation to an auction scheduled on November 21st, 2023.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 21 listopada 2023 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 21 listopada 2023 r. („Komisja”), mającego na celu wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 28,5371 ha, składającą się z działki gruntu nr 36/5 (grunty orne: RIIIb, RIVa, RIVb, RV), położona
w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna Września – obszar wiejski, obręb 303005_5.0328 Obłaczkowo, w miejscowości Obłaczkowo, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044189/2

Z uwagi na fakt, iż warunki określone w zaproszeniu do aukcji nie zostały spełnione, żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do aukcji, część niejawna aukcji nie odbyła się i Uchwałą nr 8102/23 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
z dnia 1 grudnia 2023 r. aukcja uznano za zakończoną wynikiem negatywnym.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji,  mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 28,5371 ha, składającą się z działki gruntu nr 36/5 o powierzchni 28,5371 ha (grunty orne: RIIIb, RIVa, RIVb, RV), położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna Września – obszar wiejski, obręb 303005_5.0328 Obłaczkowo, w miejscowości Obłaczkowo, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044189/2, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Aukcja ograniczona jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku PL_Września_Obłaczkowo_ogłoszenie

 

 

ENG

 

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an  an invitation to an auction aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 28.5371 ha, consisting of plot of land no. 36/5 with an area of 28.5371 ha (arable land – RIIIb, RIVa, RIVb, RV), located in the Wielkopolskie  Voivodeship, Września poviat, Września commune, registration unit Września – rural area, precinct 303005_5.0328 Obłaczkowo, in the town of Obłaczkowo,  owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd. for which the District Court in Września, 4th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. PO1F/00044189/2, hereinafter referred to as the „Real Property”.

The auction is limited only to entrepreneurs intending to conduct production or service activity on the real property, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file ENG_Września_Obłaczkowo_ogłoszenie

 

PL Września Obłaczkowo Ogłoszenie

ENG Września Obłaczkowo Ogłoszenie

Partnerzy