Zaproszenie do przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na 22.11.2023 r. (Gmina Nysa) / an invitation to the limited written tender scheduled on November 22nd, 2023 (Nysa Commune)

 

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 22 listopada 2023 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 22 listopada 2023 r. („Komisja”), mającego na celu wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 3,5094 ha, składającą się z działki gruntu nr 464/42 (grunty orne: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RVI), ), położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski, obręb 160705_5.0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, arkusz mapy 1, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00087559/0.

 

Z uwagi na fakt, iż warunki określone w zaproszeniu do przetargu nie zostały spełnione, żaden oferent nie został przez Komisję zakwalifikowany do przetargu, część niejawna przetargu nie odbyła się i Uchwałą nr 8103/23 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 1 grudnia 2023 r. przetarg uznano za zakończony wynikiem negatywnym.

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 22.11.2023 r. na godz. 10:00, mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni  3,5094 ha, składającą się z działki gruntu nr 464/42 o powierzchni 3,5094 ha (grunty orne: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RVI), położoną
w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, w Podstrefie Nysa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, jednostka ewidencyjna Nysa – obszar wiejski, obręb 160705_5.0018 Radzikowice, w miejscowości Radzikowice, arkusz mapy 1, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy w Nysie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1N/00087559/0, zwaną dalej „Nieruchomością”.

Przetarg pisemny ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku PL_Nysa_ogłoszenie

ENG

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to the limited written tender scheduled on November 22nd, 2023 at 10:00 a.m. and aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of 3.5094 ha, consisting of plot of land no. 464/42 with an area of 3.5094 ha (arable land: RII, RIIIa, RIIIb, RIVa, RIVb, RVI), located in the Opolskie Voivodeship, Nysa poviat, Nysa commune, in Nysa Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” Ltd, registration unit Nysa-rural area, precinct 160705_5.0018 Radzikowice, in the village of Radzikowice, map sheet 1, owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd., for which the District Court in Nysa, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register no. OP1N/00087559/0, hereinafter referred to as the „Real Property”.

The tender is limited only to entrepreneurs intending to conduct on the Real Property production or service activities, allowed by provisions of local spatial development plan.

Full text of the invitation is attached in the file  ENG_Nysa_ogłoszenie

PL Nysa Ogłoszenie

ENG Nysa Ogłoszenie

Partnerzy