Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 28.11.2023 r. – nieruchomość w Brzegu, województwo opolskie / Invitation to an auction scheduled on November 28th , 2023 – real property in Brzeg, Opolskie Voivodeship

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji,  mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntowa zabudowana o powierzchni 15,6093 ha, stanowiąca działkę nr 1003 (użytki: Ba-tereny przemysłowe, Bp – zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy), zabudowana trzema budynkami magazynowymi o pow. zabudowy: 760 m2 , 61 m2 , 507 m2, położona w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Brzeg, obręb ewidencyjny 160101_1.1101, Rataje, miejscowości Brzeg, w Podstrefie Brzeg Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., dla której Sąd Rejonowy w Brzegu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OP1B/00042220/6, zwana dalej „Nieruchomością”.

 

Aukcja ograniczona jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku Brzeg_dz.1003_ogłoszenie

 

 

ENG

 

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych,  Uczniowska 16 Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an  an invitation to an auction aimed at selecting an entrepreneur who will acquire a developed property with a total area of 15,6093 ha, consisting of plot of land No. 1003 (Ba-industrial land, Bp-urbanized land undeveloped or under development), developed with three warehouse buildings with a building area: 760 m2 , 61 m2 , 507 m2, located in the Opolskie  Voivodeship, brzeski poviat, Brzeg  commune, precinct 160101_1.1101, Rataje, in the town of Brzeg, in the Brzeg Subzone of the Walbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK’,  owned by the WSSE „INVEST-PARK” Ltd for which the District Court in Brzeg, 5th Land Registry Department keeps a land and mortgage register No. OP1B/00042220/6, hereinafter referred to as the „Real Property”..

The auction is limited only to entrepreneurs intending to conduct production or service activity on the real property, allowed by provisions of local spatial development plan.Full text of the invitation is attached in the file Brzeg_no.1003_invitation to the auction

 

Brzeg Dz.1003 Ogłoszenie

Brzeg No.1003 Invitation To The Auction

Partnerzy