Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 20.02.2024 r. – nieruchomość w Chociczy Małej, województwo wielkopolskie / Invitation to an auction scheduled on on February 20th, 2024 – real property in Chocicza Mała, Wielkopolskie Voivodeship.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia aukcji wyznaczonej na dzień 20 luty 2024 na sprzedaż Nieruchomości w Chociczy Małej, Podstrefa Września

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 20 lutego 2024 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 20 lutego 2024 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 1,7146 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września, obręb ewidencyjny 0306 Chocicza Mała, w miejscowości Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu:

– nr 48/13 (grunty orne – RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,1064 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

– nr 48/16 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,4045 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

– nr 49/9 (grunty orne – RIIIa ) o powierzchni 1,2037 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044186/1,

zwana dalej „Nieruchomością”.  

 

Na aukcję wpłynęło jedno zgłoszenie.

W związku z brakami formalnymi w zgłoszeniu na aukcję, do udziału w aukcji nie zakwalifikowano żadnego oferenta

 Komisja do spraw aukcji powołana Uchwałą nr 8179/24 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST – PARK” sp. z o.o. z dnia 30 stycznia 2024 r., w związku z brakami formalnymi w zgłoszeniu na aukcję, Komisja do udziału w aukcji nie zakwalifikowała żadnego oferenta, wobec powyższego aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym i została ona zamknięta z chwilą podpisania protokołu z prac Komisji.

W dniu 22 lutego 2024 r. Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Komisji do spraw aukcji o zatwierdzenie aukcji, Uchwałą  nr 8216/24 z dnia 22 lutego 2024 r. stwierdził zakończenie aukcji wynikiem negatywnym.

 

The announcement on the settlement of the auction of February 20th, 2024

for sale Real Estate in Chocicza Mała, Podstrefa Września

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on February 20th , 2024, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for February 20th,  2024 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property with a total area of 1.7146 ha, located in the Wielkopolskie Voivodeship, Września Poviat, Września Commune, registration unit 303005_5 Września, registration district 0306 Chocicza Mała, in the town of Chocicza Mała, in the Września Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone INVEST-PARK, owned by the WSEZ „INVEST -PARK” sp. z o. o., consisting of plots of land:

– no. 48/13 (arable land – RIIIb, RIVa) with an area of 0.1064 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 48/16 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVa) with an area of 0.4045 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains the land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 49/9 (arable land – RIIIa) with an area of 1.2037 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps land and mortgage register no. PO1F/00044186/1,

hereinafter referred to as the „Real Property”.

 

One applications was submitted to the auction.Due to formal deficiencies in the auction application, no bidder was qualified for the auction The Auction Committee appointed by Resolution No. 8179/24 of the Board of the Wałbrzych Special Economic Zone „INVEST – PARK” sp. z o. o. of 30 January 2024, due to formal deficiencies in the auction application, the Committee did not qualify any bidder to participate in the auction, therefore the auction is considered to have ended with a negative result and was closed upon signing the protocol of the Committee work.  On February 22, 2024, the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., after considering the application of the Auction Committee for approval of the auction, by Resolution No. 8216/24 of February 22, 2024, stated the end of the auction with a negative result.

 

 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 20.02.2024 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 1,7146 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września, obręb ewidencyjny 0306 Chocicza Mała, w miejscowości Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

nr 48/13 (grunty orne – RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,1064 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

nr 48/16 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,4045 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

nr 49/9 (grunty orne – RIIIa ) o powierzchni 1,2037 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044186/1.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Chcocicza Mała_dz. 49_9 I 48_13 I 48_16 _aukcja_ogłoszenie_PL”

 

ENG

 

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych, 16 Uczniowska Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to an auction scheduled on February 20th, 2024 at 10:00 a.m., aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​1.7146 ha, located in the Wielkopolskie Voivodeship, Września Poviat, Września Commune, registration unit 303005_5 Września, registration district 0306 Chocicza Mała, in the town of Chocicza Mała, in the Września Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone INVEST-PARK, owned by the WSEZ „INVEST -PARK” sp. z o. o., consisting of plots of land:

– no. 48/13 (arable land – RIIIb, RIVa) with an area of 0.1064 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 48/16 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVa) with an area of 0.4045 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains the land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 49/9 (arable land – RIIIa) with an area of 1.2037 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps land and mortgage register no. PO1F/00044186/1.

 

Full text of the invitation is attached in the file “Chcocicza Mała_dz. 49_9 I 48_13 I 48_16 _ auction_announcement_EN”.

 

Chcocicza Mała Dz. 49 9 I 48 13 I 48 16 Aukcja Ogłoszenie PL

Chcocicza Mała Dz. 49 9 I 48 13 I 48 16 Auction Announcement EN

Partnerzy