Zaproszenie do uczestnictwa w II aukcji wyznaczonej na dzień 15.03.2024 r. – Nieruchomość w Chociczy Małej, województwo wielkopolskie / Invitation to an auction scheduled on March 15th, 2024 – Real Property in Chocicza Mała, Wielkopolskie Voivodeship.

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia II aukcji wyznaczonej na dzień 15 marca 2024 na sprzedaż Nieruchomości w Chociczy Małej, Podstrefa Września

 

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 15 marca 2024 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 15 marca 2024 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 1,7146 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września, obręb ewidencyjny 0306 Chocicza Mała, w miejscowości Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składająca się z działek gruntu:

– nr 48/13 (grunty orne – RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,1064 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

– nr 48/16 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,4045 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

– nr 49/9 (grunty orne – RIIIa ) o powierzchni 1,2037 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044186/1,

zwana dalej „Nieruchomością”.

 

Na II aukcję wpłynęło jedno zgłoszenie złożone przez:

Botres Polska Sp. z o.o.

Ul. Sosnowa 15, 72-004 Pilchowo

 

W dniu 29 marca 2024 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku aukcji, Uchwałą nr 2316/X/24
z dnia 29 marca 2024 r. wyraziła zgodę na nabycie przez Botres Polska Sp. z o.o. ul. Sosnowa 15, 72-004 Pilchowo przedmiotowej Nieruchomości.


 

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w II aukcji wyznaczonej na dzień 15.03.2024 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość gruntową niezabudowaną o powierzchni 1,7146 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna 303005_5 Września, obręb ewidencyjny 0306 Chocicza Mała, w miejscowości Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST-PARK, będącą własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., składającą się z działek gruntu:

nr 48/13 (grunty orne – RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,1064 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

nr 48/16 (grunty orne – RIIIa, RIIIb, RIVa) o powierzchni 0,4045 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044183/0,

nr 49/9 (grunty orne – RIIIa ) o powierzchni 1,2037 ha dla której Sąd Rejonowy w Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044186/1.

 

Pełna treść ogłoszenia znajduje się w załączniku „Chocicza Mała_dz. 49_9 I 48_13 I 48_16 _ ogłoszenie_PL”

1. Chocicza Mała_dz. 49_9 I 48_13 I 48_16 ogłoszenie PL

  

ENG

The announcement on the settlement of the 2nd auction of March 15th, 2024 for sale Real Estate in Chocicza Mała, Subzone Września

 

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on March 15th, 2024, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for March 15th, 2024 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property with a total area of 1.7146 ha, located in the Wielkopolskie Voivodeship, Września Poviat, Września Commune, registration unit 303005_5 Września, registration district 0306 Chocicza Mała, in the town of Chocicza Mała, in the Września Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST -PARK” sp. z o. o., consisting of plots of land:

– no. 48/13 (arable land – RIIIb, RIVa) with an area of 0.1064 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 48/16 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVa) with an area of 0.4045 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains the land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 49/9 (arable land – RIIIa) with an area of 1.2037 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps land and mortgage register no. PO1F/00044186/1,

hereinafter referred to as the „Real Property”.

 

One offer was submitted for the 2nd auction by the company :Botres Polska Sp. z o.o.Ul. Sosnowa 15, 72-004 Pilchowo On March 29th, 2024, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. on the acceptance of the auction

for sale Real Estate in Chocicza Mała, Subzone Września

 

The Manager of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK” informs, that on March 15th, 2024, were completed works of the commission for an auction, which was scheduled for March 15th, 2024 and aimed at selecting an entrepreneur, who will acquire an includes an undeveloped property with a total area of 1.7146 ha, located in the Wielkopolskie Voivodeship, Września Poviat, Września Commune, registration unit 303005_5 Września, registration district 0306 Chocicza Mała, in the town of Chocicza Mała, in the Września Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone “INVEST-PARK”, owned by the WSEZ „INVEST -PARK” sp. z o. o., consisting of plots of land:

– no. 48/13 (arable land – RIIIb, RIVa) with an area of 0.1064 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 48/16 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVa) with an area of 0.4045 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains the land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 49/9 (arable land – RIIIa) with an area of 1.2037 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps land and mortgage register no. PO1F/00044186/1,

hereinafter referred to as the „Real Property”.

 

One offer was submitted for the 2nd auction by the company :Botres Polska Sp. z o.o.Ul. Sosnowa 15, 72-004 Pilchowo On March 29th, 2024, the Supervisory Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o., after considering the request of the Management Board of the WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. on the acceptance of the auction


 

THE WALBRZYCH SPECIAL ECONOMIC ZONE „INVEST-PARK” Ltd with its seat in Wałbrzych, 58 – 306 Wałbrzych, 16 Uczniowska Street, as a Manager of the Walbrzych Special Economic Zone „INVEST-PARK” announces an invitation to an II auction scheduled on March 15th, 2024 at 10:00 a.m., aimed at selecting an entrepreneur who will acquire an undeveloped property with a total area of ​​1.7146 ha, located in the Wielkopolskie Voivodeship, Września Poviat, Września Commune, registration unit 303005_5 Września, registration district 0306 Chocicza Mała, in the town of Chocicza Mała, in the Września Subzone of the Wałbrzych Special Economic Zone INVEST-PARK, owned by the WSEZ „INVEST -PARK” sp. z o. o., consisting of plots of land:

– no. 48/13 (arable land – RIIIb, RIVa) with an area of 0.1064 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains a land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 48/16 (arable land – RIIIa, RIIIb, RIVa) with an area of 0.4045 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department maintains the land and mortgage register no. PO1F/00044183/0,

– no. 49/9 (arable land – RIIIa) with an area of 1.2037 ha for which the District Court in Września, 4th Land and Mortgage Register Department keeps land and mortgage register no. PO1F/00044186/1.

 

Full text of the invitation is attached in the file “Chocicza Mała_dz. 49_9 I 48_13 I 48_16 _ ogłoszenie_EN”.

2. Chocicza Mała Dz. 49 9 I 48 13 I 48 16 Ogłoszenie EN

Partnerzy