Jak określić wielkość przedsiębiorstwa?

 

Aby określić status przedsiębiorstwa, należy wziąć pod uwagę:

– liczbę zatrudnionych osób

oraz

– roczny obrót lub całkowity bilans roczny

Dane dotyczące zatrudnienia, przychodów netto i sumy bilansowej przyjmuje się z zamkniętego roku obrotowego.

Liczba zatrudnionych osób odpowiada liczbie rocznych jednostek roboczych (RJR), to jest liczbie pracowników zatrudnionych na pełnych etatach w obrębie danego przedsiębiorstwa lub w jego imieniu w ciągu całego uwzględnianego roku. Praca osób, które nie przepracowały pełnego roku, które pracowały w niepełnym wymiarze godzin (bez względu na długość okresu zatrudnienia), lub pracowników sezonowych jest obliczana jako część ułamkowa RJR.

Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudnienia lub pułap finansowy w trakcie ostatniego roku, nie wpłynie to na jego wielkość. Zachowuje ono status, jaki miało na początku roku, chyba że zjawisko to powtarza się w ciągu kolejnych dwóch lat – wówczas następuje zmiana statusu.

Wyjątkowo, gdy przedsiębiorstwo mające status MŚP zostanie przejęte przez przedsiębiorstwo duże, utraci swój status z dniem przejęcia, a okres dwóch lat obrachunkowych przewidzianych na taką zmianę nie będzie miał w tej sytuacji zastosowania.

 

Kategoria przedsiębiorstwa Liczba zatrudnionych osób (RJR) Roczny obrót (EUR)   Całkowity bilans roczny (EUR)
Duże >250 > 50 mln lub > 43 mln
Średnie <250 ≤ 50 mln lub ≤ 43 mln
Małe <50 ≤ 10 mln lub ≤ 10 mln
Mikro <10 ≤ 2 mln lub ≤ 2 mln

 

Oprócz danych podstawowych przedsiębiorstwa należy zbadać, czy jest to podmiot samodzielny, czy powiązany (kapitałowo lub poprzez osoby wspólników/udziałowców) z innymi przedsiębiorcami.

Przedsiębiorstwo samodzielne, to przedsiębiorstwo, które nie jest powiązane z żadnym innym przedsiębiorstwem lub posiada mniej niż 25 proc. Udziałów lub praw głosów w innym przedsiębiorstwie. W przypadku przedsiębiorstwa samodzielnego dane dotyczące liczby pracowników i dane finansowe ustalane są wyłącznie na podstawie jego ksiąg rachunkowych.

Przedsiębiorstwo partnerskie – to przedsiębiorstwo, które posiada (samodzielnie lub wspólnie z co najmniej jednym przedsiębiorstwem powiązanym) co najmniej 25 proc. lecz nie więcej niż 50 proc. kapitału lub praw głosów w innym przedsiębiorstwie. W przypadku przedsiębiorstwa partnerskiego należy dodać do własnych danych procent liczby osób zatrudnionych (wyrażonej jako RJR) i danych finansowych wszystkich przedsiębiorstw partnerskich. Procent ten odzwierciedla posiadany proporcjonalny udział w kapitale lub w głosach (w zależności, który jest większy).

Przykład

Jeżeli przedsiębiorstwo A ma 33 proc. udziałów w przedsiębiorstwie B, to do wyliczenia wielkości przedsiębiorstwa B bierzemy pod uwagę 100 proc wartości RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa B i 33 proc. wartości RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa A.

Przedsiębiorstwo powiązane to przedsiębiorstwo, które pozostaje w jednym z poniższych związków:

  • przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka;
  • przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa;
  • przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo zgodnie z umową zawartą z tym przedsiębiorstwem lub postanowieniami w jego statucie lub umowie spółki;
  • przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, zgodnie z umową z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie.

W przypadku przedsiębiorstwa powiązanego należy dodać do własnych danych 100 proc. danych wszystkich przedsiębiorstw powiązanych.

Przykład

Jeżeli przedsiębiorstwo A ma 66 proc. udziałów w przedsiębiorstwie B, to do wyliczenia wielkości przedsiębiorstwa B bierzemy pod uwagę 100 proc wartości RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa B i 100 proc. wartości RJR i danych finansowych przedsiębiorstwa A.

 

Jeśli co najmniej 25 proc. lub więcej kapitału lub głosów jest kontrolowanych przez podmiot publiczny, jest to duże przedsiębiorstwo, niezależnie od poziomu zatrudnienia i danych finansowych.

Oprócz powiązań danego przedsiębiorstwa z innymi przedsiębiorstwami należy określić również, czy występują powiązania przedsiębiorstw przez osoby fizyczne. Powiązania te należy także uwzględnić oceniając wielkość przedsiębiorstwa.

Jeżeli na przykład jedna osoba fizyczna jest właścicielem dwóch lub więcej przedsiębiorstw działających na tym samym lub pokrewnych rynkach – przedsiębiorstwa te należy uznać za powiązane, ponieważ poprzez osobę jednego właściciela mogą wpływać na swoją działalność, np. udzielać sobie wzajemnie pożyczek, planować wspólną strategię, posiadać wspólne rynki zbytu itd.

Partnerzy