Przebudowa linii napowietrznej SN 20kV numer L-247-31 w Jaworze /SSE/

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST – PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16,
tel.: (+48 74) 664-91-64; fax.: (+48 74) 664-91-62

ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, dwustopniowy, obejmujący przetarg i negocjacje

 NA WYKONANIE ROBÓT ELEKTROENERGETYCZNYCH

  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa linii napowietrznej SN 20kV numer L-247-31 w Jaworze, ul. Cukrownicza.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, sposób przeprowadzenia przetargu, sposób przygotowania oferty, kryteria oceny oferty i zasady dotyczące wadium określa „Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu” („Specyfikacja”) wraz z załącznikami.
  3. Specyfikacja wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej spółki: www.invest-park.com.pl. Warunkiem złożenia oferty jest wpłacenie w terminie do 31.12.2016 r. wadium w wysokości 50 000 PLN netto (słownie: pięćdziesiąt tysiąc złotych) plus należny podatek VAT – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w PKO BP S.A 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. W nazwie przelewu należy wpisać: „wadium przetargowe – przebudowa linii L-247-31 w Jaworze”. Potwierdzenie zapłaty wadium należy załączyć do oferty.
  4. Oferty pisemne na przetarg należy składać w siedzibie WSSE „INVEST – PARK” sp. z o. o. przy ul. Uczniowskiej 16 w Wałbrzychu (Biuro Zarządu, I piętro) w terminie do dnia 02.01.2017 r. do godz. 1030; sposób przygotowania oferty określa Specyfikacja.
  5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o. w dniu 02.01.2017 r. o godz. 1100.
  6. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. może unieważnić przetarg, bądź zamknąć przetarg bez wybrania oferty w przypadkach opisanych w Specyfikacji, w tym bez podania przyczyn. W tych przypadkach oferentom nie przysługują jakiekolwiek roszczenia, za wyjątkiem zwrotu wniesionego wadium.

Więcej informacji i dokumenty do pobrania: https://invest-park.com.pl/blog/2016/12/19/wykonanie-robor-elektroenergetycznych-podstrefa-jawor/

Partnerzy