Regulamin – White Goods Industry Mixer 2017

Regulamin
White Goods Industry Mixer

11.05.2017 r. Stadion Wrocław

Regulamin określa warunki zgłoszenia oraz udziału w spotkaniu White Goods Industry Mixer, zwanym w dalszej części regulaminu „Wydarzeniem”.

 1. Organizatorami Wydarzenia są: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A., zwane w dalszej części „Organizatorami”.
 2. Wydarzenie będzie składało się z dwóch części:
  Część I:

  • CEO Meetings – każda z firm może umówić dwa spotkania; każde ze spotkań nie będzie dłużej trwało niż 16 minut, po każdej sesji uczestnicy przesiadają się do innych stolików wskazanych przez Organizatorów,
  • Business Mixer – sesje (4-8) trwające każda nie dłużej niż 16 minut; goście zajmują wskazane przez Organizatora miejsca przy kilkuosobowych stolikach (do 8 osób), gdzie każda z osób dysponuje czasem (max. 2 minuty) na prezentację swojej firmy,
   po zakończonej sesji uczestnicy przesiadają się do innych stolików wskazanych przez Organizatorów.

  Część II:

  • Business Networking – czas na nawiązanie dodatkowych kontaktów oraz dalsze rozmowy z poznanymi osobami, tej części będzie towarzyszył poczęstunek.
 3. Program Wydarzenia zawarty będzie w zaproszeniu.
 4. Aby wziąć udział w Wydarzeniu, należy dokonać zgłoszenia do dnia 31.04.2017 r., z zastrzeżeniem pkt. 8. Szczegóły dotyczące sposobu dokonania zgłoszenia, będą określone w zaproszeniu lub na stronie internetowej Organizatorów i/lub Wydarzenia.
 5. Organizatorzy dokonają weryfikacji zgłoszeń do dnia 08.05.2017 r. oraz potwierdzi uczestnictwo drogą elektroniczną – na kontaktowy adres e-mail podany w zgłoszeniu. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy uczestnictwa bez podania przyczyny.
 6. W CEO Meetings udział może wziąć max. 2 przedstawicieli każdej firmy.
 7. W Business Mixerze udział wziąć może tylko  jeden reprezentant firmy (za wyjątkiem  sponsorów Wydarzenia), o ile Organizatorzy nie postanowią inaczej.
 8. W Business Networkingu udział może wziąć max. 2 przedstawicieli każdej firmy.
 9. Koszt udziału w Wydarzeniu wynosi 200 złotych netto za udział max. 2 przedstawicieli firmy.
 10. Dane do przelewu wysłane zostaną po wypełnieniu formularza oraz pozytywnej weryfikacji zgłoszenia, nie później niż do dnia 04.05.2017 r. na kontaktowy adres e-mail podany w zgłoszeniu.
 11. Wniesiona opłata za udział jest bezzwrotna. Zmiana osoby/osób wskazanej/ych do uczestnictwa w Wydarzeniu może zostać dokonana nie później niż na 2 dni przed terminem Wydarzenia.
 12. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, liczy się kolejność zgłoszeń.
 13. Osoby niezarejestrowane oraz te, które nie wniosły w wyznaczonym terminie opłaty za udział, nie będą mogły uczestniczyć w Wydarzeniu.
 14. Podczas wydarzenia Organizator będzie zbierał wizytówki. Przekazanie wizytówki Organizatorowi oznacza zgodę na przekazanie kontaktu innym uczestnikom Wydarzenia.
 15. Wydarzenie prowadzone będzie w języku polskim.

Partnerzy

Przejdź do formularza kontaktowego Ikona koperty