INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu.
 2. Dane kontaktowe administratora:

WSSE „INVEST-PARK” sp. z o. o.

Uczniowska 16

58-306 Wałbrzych

Tel. +48 74 664 91 64

e-mail: rodo@invest-park.com.pl

 1. Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez adres e-mail: iodo@invest-park.com.pl lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora danych, wskazanych
  w pkt 2.
 2. Państwa dane osobowe przetwarzane są w jednym lub kilku podanych poniżej celów:
 • nawiązania, podtrzymywania i zakończenia współpracy o charakterze gospodarczym/ społecznym / publicznym, oraz związanego z tym zawarcia, wykonania i rozwiązania umów (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/45/WE dalej: RODO);
 • wydania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, zmiany, cofnięcia lub wygaszenia tego zezwolenia, a także kontroli realizacji jego warunków (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO);
 • wydania, uchylenia i zmiany decyzji o wsparciu inwestycji, a także kontroli realizacji warunków zawartych w decyzji o wsparciu nowych inwestycji (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f RODO);
 • zawarcia i wykonywania umowy, realizacji obowiązków zleceniodawcy / zamawiającego przewidzianych prawem, w tym obowiązków płatnika podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO);
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, polegających na zabezpieczeniu i egzekucji przysługujących mu roszczeń na drodze postępowania sądowego, zabezpieczającego i wykonawczego (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a i f RODO);
 • rozpatrzenia wniosku, petycji, skargi, udzielenia wyjaśnień czy informacji lub w celu innego załatwienia sprawy, z którą zwrócono się do Administratora (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO);
 • zawarcia i wykonywania umowy najmu lokalu mieszkalnego / umowy dzierżawy gruntu, a także obowiązków wynajmującego/wydzierżawiającego, przewidzianych prawem (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a i b RODO);
 • zapewnienia funkcjonowania Klastra Edukacyjnego „INVEST in EDU”, nawiązywania współpracy ze szkołami i uczelniami, a także innymi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację lub promocję edukacji i zatrudnienia, promowanie szkolnictwa zawodowego i technicznego wśród uczniów i studentów (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);
 • zapewnienia funkcjonowania spółki i realizacji obowiązków korporacyjnych Administratora wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnątrzkorporacyjnych (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO);
 • realizacji wynikających z przepisów prawa oraz regulacji wewnątrzkorporacyjnych obowiązków Administratora wobec osób prawnych, w których Administrator uczestniczy (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, b, c i f RODO);
 • nawiązania i podtrzymania współpracy, promocji usług i produktów Administratora, pozyskania klientów, szerzenia szeroko rozumianej wiedzy na temat funkcjonowania Administratora (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);
 • współpracy o charakterze gospodarczym, społecznym czy charytatywnym, promocji Administratora, realizacji zadań z zakresu odpowiedzialności społecznej Administratora (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a, b lub f RODO);
 • prowadzenia procesu rekrutacji kadr Administratora (Podstawa prawna 6 ust. 1 lit. a i b RODO).
 1. Odbiorcą Państwa danych osobowych są pracownicy i współpracownicy Administratora.
 2. Administrator nie ma zamiaru przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w zależności celu przetwarzania, przez okres niezbędny do realizacji zadania/umowy oraz okres przedawnienia roszczeń.
 4. Przysługuje Państwu prawo do żądania od Administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Państwa dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak też w oparciu o Państwa dane nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje.

 

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Emil Gorlowski
e-mail: iodo@invest-park.com.pl

W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu e-mail: rodo@invest-park.com.pl

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty