Zamiejscowe Biura Spółki

Zamiejscowe Biura Spółki powołuje Zarząd. Uchwała Zarządu określa geograficzny obszar działania Biura, jego organizację, zasady funkcjonowania i finansowania, członka Zarządu odpowiedzialnego za nadzór nad Biurem oraz szczegółowy zakres zadań Biura, wybranych z poniższego katalogu:

1. Pozyskiwanie przedsiębiorców zainteresowanych lokowaniem działalności gospodarczej na terenie WSSE, w szczególności na terenie Podstref objętych obszarem działania Biura.
2. Opracowywanie na potrzeby przedsiębiorców planujących rozpocząć działalność na terenie WSSE niezbędnych informacji dotyczących inwestycji, w tym procedury uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu / decyzji o pozwoleniu na budowę, warunków sprzedaży nieruchomości w WSSE, warunków uzyskania zezwolenia na działalność gospodarczą w WSSE, podatku od nieruchomości / zwolnień od tego podatku w gminach, na terenie których znajdują się podstrefy WSSE.

3. Obsługa proinwestycyjna przedsiębiorców ulokowanych w Podstrefach WSSE objętych obszarem działania Biura, w tym monitorowanie problemów Inwestorów i podejmowanie działań w celu ich rozwiazywania, bieżące kontakty z Inwestorami.

4. Współpraca z partnerami zewnętrznymi, w szczególności z samorządami, w regionie stanowiącym obszar działania Biura.

5. Udział w aktualizacji ewidencji terenów Podstref WSSE objętych obszarem działania Biura, w zakresie granic, istniejącej i projektowanej infrastruktury technicznej.

6. Prowadzenie działań zmierzających do nabycia przez Spółkę nieruchomości położonych na lub poza terenem WSSE, w szczególności w regionie stanowiącym obszar działania Biura.

7. Uzyskiwanie niezbędnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości leżących w regionie stanowiącym obszar działania Biura, w szczególności map, wypisów z rejestru gruntów, operatów szacunkowych.

8. Kontrola stanu oznakowaniem Podstref WSSE objętych obszarem działania Biura.

9. Prowadzenie działań związanych z inwestycjami realizowanymi przez Spółkę na terenie Podstref objętych obszarem działania Biura.

10. Opiniowanie wniosków dotyczących udzielania przez Spółkę pożyczek, gwarancji lub poręczeń majątkowych.

11. Aktualizacja danych statystycznych dotyczących województw, powiatów i gmin objętych obszarem działania Biura.

12. Monitorowanie dostępnych dla Spółki zewnętrznych źródeł finansowania, w szczególności funduszy Unii Europejskiej, oraz opracowywanie stosownych dokumentów aplikacyjnych.

13. Kształtowanie wizerunku Spółki.

14. Monitoring publikacji medialnych / doniesień instytucji gospodarczych i społecznych pod kątem pozyskiwania informacji przydatnych w realizacji strategii rozwoju WSSE.

15. Współorganizacja spotkań, konferencji, seminariów, warsztatów promujących WSSE i działających w Strefie Inwestorów.

16. Redagowanie projektów umów, oświadczeń Spółki, projektów uchwał Zarządu, w tym przygotowywanie materiałów niezbędnych do stworzenia tych dokumentów.

17. Prowadzenie korespondencji w zakresie działalności Biura.

18. Prowadzenie procedur zamówień lub zakupów niezbędnych do funkcjonowania Biura.

19. Nadzór nad mieniem Biura oraz prowadzenie wymaganych przepisami prawa / niezbędnych rejestrów.

20. Obsługa czynności kontrolnych organów i instytucji zewnętrznych uprawnionych do kontroli Spółki w zakresie zadań realizowanych przez Biuro.

21. Współpraca z pozostałymi Departamentami oraz Zamiejscowymi Biurami Spółki.

22. Opracowywanie rocznych planów pracy oraz planu budżetowego Biura.

23. Przygotowanie materiałów do sprawozdań Spółki, w tym sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań z działalności Biura.

24. Przygotowanie dokumentów Biura do archiwizacji.

25. Wszelkie czynności związane bezpośrednio z zadaniami opisanymi w pkt 1-24 lub niezbędne do ich wykonania oraz inne zadania powierzone przez Zarząd Spółki.

Organizacja Zamiejscowego Biura Spółki:

Biuro może składać się z następujących stanowisk pracy:

a) Kierownika Biura – zakres czynności: punkty 1-25 oraz bezpośrednie nadzorowanie pracy młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów;

b) stanowisk młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów – zakres czynności: punkty 1-25.

Struktura podległości służbowej:

Kierownik Zamiejscowego Biura Spółki podlega bezpośrednio członkowi Zarządu wskazanemu w uchwale powołującej Biuro. Stanowiska młodszych specjalistów, specjalistów i głównych specjalistów podlegają bezpośrednio Kierownikowi Biura.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty