Zaproszenie do wzięcia udziału w przetargu – zakup nieruchomości we Wrześni

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664- 91- 64, e-mail:

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 1 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).
1. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 0,8001 ha, składająca się z działki gruntu nr 15/5 (grunty orne RIVa – 0,2324 ha, RIVb – 0,3642 ha, RV – 0,2035 ha), położona w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, Gminie Września, obręb ewidencyjny 303005_5.0302, Białężyce, arkusz mapy 2, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044188/5, zwana dalej „Nieruchomością”.
2. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 770.000,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
3. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji nr 531 i wpłacenie wadium.
4. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 77.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 31.07.2019 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXIII/403/2014 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 10 czerwca 2014 r., Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem PU – tereny produkcyjno-usługowe.
6. Nieruchomość posiada dostęp do drogi gminnej publicznej zlokalizowanej w północno-zachodniej części Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej, której przebieg ustalono Uchwałą nr XV/215/2016 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 26 lutego 2016 r.
7. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu, o którym mowa w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2129 z późn. zm.).
8. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji oraz nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o której mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 z późn. zm.).
9. Nieruchomość jest wolna od urządzeń wodnych – częściowo zdrenowana i nie jest pokryta wodami płynącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).
10. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 815 – 1530 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w Specyfikacji.
11. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 01.08.2019 r. do godz. 900. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja.
12. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 01.08.2019 r. o godz. 10:00.
13. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
14. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Września, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.).
15. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Przetargi/Przetargi trwające.

Partnerzy