Dostawa, wdrożenie oraz obsługa serwisowa systemu EOD w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej “INVEST-PARK” sp. z o. o.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych (tel. 74-664-91-64), zwana dalej Zamawiającym, przeprowadzi przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy (ETAP I – OCENA OFERT, ETAP II – NEGOCJACJE)
zwany dalej „Przetargiem”, na wybór podmiotu, który dostarczy, wdroży i będzie serwisował system elektronicznego obiegu dokumentów (zwany dalej jako System) w WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej jako SIWZ).
 1. SIWZ
 2. Formularz Nr 1 Aktualne Informacje O Oferencie
 3. Formularz Nr 1 Aktualne Informacje O Oferencie (.docx)
 4. Formularz Nr 2 Doświadczenie Wykonawcy
 5. Formularz Nr 2 Doświadczenie Wykonawcy (.docx)
 6. Formularz Nr 3 Sprawy Sądowe I Egzekucyjne
 7. Formularz Nr 3 Sprawy Sądowe I Egzekucyjne (.docx)
 8. Formularz Nr 4 Oświadczenie
 9. Formularz Nr 4 Oświadczenie (.docx)
 10. Załącznik Nr 1 Do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 11. Załącznik Nr 2 Do SIWZ Oferta
 12. Załącznik Nr 2 Do SIWZ Oferta (.docx)
 13. Załącznik Nr 3 Do SIWZ Oferta Podział Ceny
 14. Załącznik Nr 3 Do SIWZ Oferta Podział Ceny (.docx)
 15. Załącznik Nr 4 Do SIWZ Klauzula Informacyjna RODO
Termin składania ofert:
Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i dodatkowo opisanej w sposób następujący:
„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 29.04.2021 r. DO GODZINY 1200. Oferta na przetarg dotyczący dostawy, wdrożenia oraz serwisowania systemu EOD w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.”
do dnia 29.04.2021 r. do godziny 11:30 na adres Zamawiającego:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
do Sekretariatu – I piętro.

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

1. Odpowiedzi

Partnerzy