Dostawa, wdrożenie oraz obsługa serwisowa systemu EOD w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o. o.

ROZSTRZYGNIĘCIE

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu na wybór wykonawcy na dostawę, wdrożenie oraz obsługę serwisową systemu EOD w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o., informujmy, iż została wybrana oferta złożona przez:
eDokumenty sp z o.o.
pl. Kościuszki 9
41-902 Bytom
NIP 6263016935
Na tym postępowanie zakończono

TREŚĆ POSTĘPOWANIA

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, adres: ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych (tel. 74-664-91-64), zwana dalej Zamawiającym, przeprowadzi przetarg pisemny, nieograniczony, dwustopniowy (ETAP I – OCENA OFERT, ETAP II – NEGOCJACJE)
zwany dalej „Przetargiem”, na wybór podmiotu, który dostarczy, wdroży i będzie serwisował system elektronicznego obiegu dokumentów (zwany dalej jako System) w WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., zgodnie z niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej jako SIWZ).
 1. SIWZ
 2. Formularz Nr 1 Aktualne Informacje O Oferencie
 3. Formularz Nr 1 Aktualne Informacje O Oferencie (.docx)
 4. Formularz Nr 2 Doświadczenie Wykonawcy
 5. Formularz Nr 2 Doświadczenie Wykonawcy (.docx)
 6. Formularz Nr 3 Sprawy Sądowe I Egzekucyjne
 7. Formularz Nr 3 Sprawy Sądowe I Egzekucyjne (.docx)
 8. Formularz Nr 4 Oświadczenie
 9. Formularz Nr 4 Oświadczenie (.docx)
 10. Załącznik Nr 1 Do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia
 11. Załącznik Nr 2 Do SIWZ Oferta
 12. Załącznik Nr 2 Do SIWZ Oferta (.docx)
 13. Załącznik Nr 3 Do SIWZ Oferta Podział Ceny
 14. Załącznik Nr 3 Do SIWZ Oferta Podział Ceny (.docx)
 15. Załącznik Nr 4 Do SIWZ Klauzula Informacyjna RODO
Termin składania ofert:
Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i dodatkowo opisanej w sposób następujący:
„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 29.04.2021 r. DO GODZINY 1200. Oferta na przetarg dotyczący dostawy, wdrożenia oraz serwisowania systemu EOD w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.”
do dnia 29.04.2021 r. do godziny 11:30 na adres Zamawiającego:
Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna
„INVEST-PARK” sp. z o.o.
ul. Uczniowska 16
58-306 Wałbrzych
do Sekretariatu – I piętro.

PYTANIA i ODPOWIEDZI:

1. Odpowiedzi

2. Odpowiedzi 2:

-Dziennik Korespondencji

-Druk Delegacji

 

Informujemy, że Komisja przetargowa powołana w celu wyłonienia podmiotu, który dostarczy, wdroży i będzie serwisował system EOD w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. zakwalifikowała i zaprosiła do ETAPU II – NEGOCJACJE oferty następujących firm:

1) eDokumenty sp. z o.o.
2) Trimtab Arteria Management sp. z o.o.
3) Intense Group sp. z o.o.
Kolejność Oferentów do negocjacji zostanie ustalona w trybie losowania. Terminy poszczególnych spotkań zostaną ustalone telefonicznie.

W związku z przesunięciem harmonogramu przetargu, spowodowanym koniecznością uzupełnienia braków w Ofertach, komisja przetargowa zmienia termin składania ofert po II Etapie.

Punkt 11.3. – ETAP II – NEGOCJACJE otrzymuje brzmienie:
c) oferty cenowe po ewentualnych modyfikacjach ustalonych w Negocjacjach powinny zostać doręczone do dnia 24.05.2021 r. do godz. 11:30 w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, zaadresowanej do Zamawiającego i dodatkowo opisanej w sposób następujący:
„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 24.05.2021 r. DO GODZINY 12:00. Oferta po negocjacjach na przetarg dotyczący dostawy, wdrożenia oraz serwisowania systemu EOD w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o.”
d) Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową Zamawiającego („Komisja”) nastąpi w dniu 24.05.2021 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Załącznik:

Partnerzy