Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym wyznaczonym na dzień 20.07.2021 r.

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 20 lipca 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 20 lipca 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 2,6435 ha, składającą się z działek gruntu o nr 4/2 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa) o powierzchni 1,6105 ha i nr 4/4 (grunty orne RIIIb) o powierzchni 1,0330 ha, położoną w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, Gminie Września, jednostka ewidencyjna Września, obręb ewidencyjny 303005_5.0306, CHOCICZA MAŁA, w miejscowości Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044181/6, zwaną dalej „Nieruchomością”.

 

Na przetarg została złożona jedna oferta przez:
ABC Logis sp. z o.o. z siedzibą w Chociczy Małej
Chocicza Mała 31, 62-300 Września

 

W dniu 26 sierpnia 2021 r. Rada Nadzorcza WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., po rozpatrzeniu wniosku Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w sprawie akceptacji wyniku przetargu, Uchwałą 2092/IX/21 z dnia 26 sierpnia 2021 r. wyraziła zgodę na nabycie przez ABC Logis sp. z o.o.  z siedzibą w Chociczy Małej przedmiotowej Nieruchomości.


Treść postępowania:

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
„INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16
tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail: invest@invest-park.com.pl

jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK”
zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym

mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną w punkcie 2 poniżej (w ramach umowy sprzedaży).
1. Przetarg ograniczony jest wyłącznie do przedsiębiorców zamierzających prowadzić na terenie Nieruchomości działalność produkcyjną lub usługową, dopuszczoną zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w pkt 6 poniżej.
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 2,6435 ha, składająca się z działek gruntu nr 4/2 (grunty orne RIIIa, RIIIb, RIVa) o powierzchni 1,6105 ha i nr 4/4 (grunty orne RIIIb) o powierzchni 1,0330 ha, położona w województwie wielkopolskim, powiecie wrzesińskim, gminie Września, jednostka ewidencyjna Września, obręb ewidencyjny 303005_5.0306, CHOCICZA MAŁA, w miejscowości Chocicza Mała, w Podstrefie Września Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, będąca własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., dla której Sąd Rejonowy we Wrześni, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO1F/00044181/6, zwana dalej „Nieruchomością”.
3. Cena wywoławcza Nieruchomości określona została na kwotę 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych i 00/100). Podana cena jest ceną netto. Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień zapłaty ceny.
4. Warunkiem udziału w przetargu jest wykupienie od WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Specyfikacji Nr 548 i wpłacenie wadium.
5. Wadium w pieniądzu wynosi 10 % ceny wywoławczej netto Nieruchomości tj. 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) i płatne jest do dnia 19.07.2021 r. na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Za dzień wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu wadium na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. Kopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
6. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Chocicza Wielka, Chocicza Mała, Białężyce, Grzymysławice zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej we Wrześni nr XXXIII/403/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r. Nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem PU: tereny produkcyjno-usługowe.
7. Nieruchomość posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej nr 2931P.
8. W dziale III księgi wieczystej prowadzonej dla Nieruchomości znajduje się wpis dotyczący ograniczonego prawa rzeczowego związanego z inną nieruchomością, tj. służebności gruntowej obejmującej uprawnienie do przechodu i przejazdu przez całe działki gruntu o numerach 4/11 i 4/13, w celu dojścia i dojechania do drogi publicznej (nota rep. c. nr 494137/21).
9. Nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu ani decyzją, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. o (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463 z późn. zm.).
10. Nieruchomość nie znajduje się w obszarze objętym rewitalizacją, oraz nie znajduje się na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, o których mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 485).
11. Nieruchomość nie jest pokryta śródlądowymi wodami stojącymi w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 624 z późn. zm.). Działki nr 4/2 i 4/4 obręb Chocicza Mała gmina Września są całkowicie zdrenowane.
12. Nieruchomość ma charakter rolny i podlega ochronie z mocy prawa. Zrealizowanie inwestycji na przedmiotowej Nieruchomości wymaga administracyjnej procedury wyłączenia gruntu z produkcji rolniczej przed uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz wiąże się z ponoszeniem opłaty z tym związanej.
13. Specyfikację, która zawiera szczegółowe warunki przetargu można otrzymać codziennie – oprócz sobót, niedziel i świąt – w godzinach 8:00 – 15:00 w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16), po wpłaceniu kwoty 12.300,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy trzysta złotych 00/100) brutto (z VAT) – na rachunek bankowy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 23 1020 5095 0000 5202 0007 4138. Nie przewiduje się dodatkowych warunków przetargu, poza opisanymi w niniejszym zaproszeniu i w specyfikacji.
14. Oferty pisemne należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16) w terminie do dnia 20.07.2021 r. do godz. 9:00. Sposób przygotowania ofert określa Specyfikacja Nr 548.
15. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w dniu 20.07.2021 r. o godz. 10:00 .
16. Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” może odwołać przetarg, zakończyć przetarg wynikiem negatywnym, zamknąć przetarg bez wyboru oferty albo unieważnić przetarg. O unieważnieniu postępowania Zarządzający zawiadomi pisemnie równocześnie wszystkich oferentów podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
17. W odniesieniu do Nieruchomości prawo pierwokupu przysługuje Gminie Września, zgodnie z art. 109 ust.1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.).
18. W przetargu jako oferenci nie mogą uczestniczyć:
a) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.;
b) pracownicy WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. oraz inne osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych
z przeprowadzeniem przetargu;
c) małżonek, wstępni, zstępni i rodzeństwo osób, o których mowa w lit. a i b;
d) osoby, które pozostają z osobami, o których mowa w lit. a i b w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może
to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności, obiektywizmu i rzetelności przetargu.

19. Treść niniejszego ogłoszenia w języku polskim i angielskim opublikowano na stronie internetowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.: www.invest-park.com.pl w dziale Ogłoszenia-Przetargi/Zamówienia.

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty