Zaproszenie do składania ofert – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Zamierzenie budowlane polegające na budowie sześciu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z częścią socjalno – biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – część III – lokalizacja Ząbkowice Śląskie, która stanowi odrębne postępowanie”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 435.890.000 zł (zwana dalej jako WSSE lub Zamawiający) celem wyłonienia podmiotu,
który wykona wskazane w niniejszym zaproszeniu do składania ofert zamówienie obejmujące pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Zamierzenie budowlane polegające na budowie sześciu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z częścią socjalno – biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – część III – lokalizacja Ząbkowice Śląskie, która stanowi odrębne postępowanie” przeprowadzi postępowanie na wybór złożonej w odpowiedzi na niniejsze zaproszenie oferty pisemnej.

INI Zaproszenie Do Składania Ofert

Zaproszenie + Umowa

Odpowiedzi Do Przetargu INI Ząbkowice Śląskie

Dokumenty uzupełniające:

Załącznik Nr 3 Klauzula RODO

Harmonogram

 

Partnerzy