Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego, nieograniczonego jednostopniowego na wybór Wykonawcy do realizacji zadania pn. „Wykonanie i dostarczenie umeblowania do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17”. informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

Biurokoncept Sp. z o.o.

Ul. Bierutowska 57-59

51-317 Wrocław

Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7619/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 21.12.2022 r.

 


ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT / ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW PRZETARGU (SIWP)

 

Działając na podstawie pkt 17 lit. a SIWP  WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 (Zamawiający), informuje o przedłużeniu terminu składania i otwarcia ofert w przetargu dla zamówienia
pn.: „Wykonanie i dostarczenie umeblowania Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17.”

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

Formularze i Oferta (pdf):

 1. Formularze i Oferta (doc):
 1. Załącznik nr 4 do SIWP – Specyfikacja techniczna produktów
 2. Załącznik nr 5 do SIWP – Projekt Umowy
 3. Załącznik nr 3 do projektu umowy – wzór protokołu odbioru

Udzielenie Wyjaśnień – Odpowiedzi

Zamawiający przedłuża termin składania ofert

 

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 22.11.2022 r. (do godz. 11:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,
w kopercie zatytułowanej:

„Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 22.11 2022 r. DO GODZINY 12:00”

 

W związku z powyższym, zmianie ulegają następujące punkty SIWP:

 1. W pkt 6 lit. a

Treść „Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do dnia 3.11.2022 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu wniosku), z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych z opisem i przebiegiem postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania.”

 

Zmienia się na:

„Oferent może zwrócić się do Zamawiającego w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej, w terminie do dnia 15.11.2022 r. do godz. 15:30 (liczy się data wpływu wniosku), z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień związanych z opisem i przebiegiem postępowania. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za sposób i terminowość dostarczenia zapytania.”

 

 1. W pkt 7 lit. b zdanie ostatnie:

Treść „Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 10.11.2022. DO GODZINY 12:00”

 

Zmienia się na:

„Oferta na umeblowanie Centrum Szkoleniowego WSSE w Wałbrzychu – NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 22.11.2022. DO GODZINY 12:00”

 

 1. W pkt 8 lit. a:

Treść: „Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 10.11.2022 r. do godziny 11:30 na adres Zamawiającego: 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o.

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306)

przy ul. Uczniowskiej 16,”

 

            Zmienia się na:

Ofertę należy doręczyć Zamawiającemu do dnia 22.11.2022 r. do godziny 11:30 na adres Zamawiającego: 

                        Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o.

z siedzibą w Wałbrzychu (58-306)

przy ul. Uczniowskiej 16,

 

 

 1. W pkt 10 lit. a tiret pierwszy:
 • Treść: „Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową Zamawiającego i rozpoczęcie Przetargu nastąpi w dniu 11.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.
  w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16,”

 

Zmienia się na:

„Otwarcie ofert przez Komisję Przetargową Zamawiającego i rozpoczęcie Przetargu nastąpi w dniu 22.11.2022 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Zamawiającego, tj.
w Wałbrzychu (58-306) przy ul. Uczniowskiej 16,”.

 

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

 

Departament Innowacji i Współpracy

E-mail: klastry@invest-park.com.pl

 

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty