Zaproszenie do składania ofert – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.  „Rozbudowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą zagospodarowania terenu w Wałbrzychu

W nawiązaniu do przeprowadzonej procedury wyłonienia Inspektora nadzoru inwestorskiego w trybie zaproszenia do składania ofert dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową  oraz infrastrukturą zagospodarowania terenu w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków 17, dz. gruntu       nr 93/28 ”, informujemy  że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

SAFEGE S.A.S. 15-27 rue du Port, Parc de l`lle 92022 Nanterre CEDEX, Francja

Adres do korespondencji:

SAFEGE Oddział w Polsce  Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa

 

Wyżej wymieniony oferent został wybrany na podstawie Uchwały nr 7562/22 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu z dnia 25.11.2022 r.


Zaproszenie do składania ofert – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.  „Rozbudowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą zagospodarowania terenu w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków 17, dz. gruntu nr 93/28”

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu,
ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 435.890.000 zł (zwana dalej jako WSSE lub Zamawiający) zaprasza do złożenia ofert celem wyłonienia podmiotu, który wykona wskazane w niniejszym zaproszeniu zamówienie obejmujące pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym  pn.  „Rozbudowa hali magazynowo – produkcyjnej wraz z częścią socjalno-biurową oraz infrastrukturą zagospodarowania terenu w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków 17, dz. gruntu nr 93/28”.

 

 

 

Zaproszenie Do Składania Ofert

Zał. 2 Wzór Umowy

Zał. 3 Klauzula Informacyjna RODO

Zał. 4 Harmonogram Wykonawcy Wałbrzych

Zaproszenie Do Składania Ofert + Formularze (wersja Edytowalna)

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty